ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.

Η Δημοτική Αρχή πιστή στις προεκλογικές δεσμεύσεις της και τηρώντας όλες τις δεσμεύσεις της προς τους πολίτες του Δήμου Οιχαλίας, προχωρά με θέληση και γοργό ρυθμό σε ενέργειες οι οποίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη του Δήμου.

Ο Δήμος Οιχαλίας έχει προχωρήσει στην υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών «Αντώνης Τρίτσης» σε δέκα προσκλήσεις στο σύνολο των 13 που έχουν εκδοθεί. Εκτός των νέων αιτήσεων που κατατέθηκαν, ήδη έχουν μεταφερθεί έργα από το Φιλόδημος στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης συνολικού προϋπολογισμού 4.147.305,18 €. Σε αυτά τα έργα έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες δημοπράτησης τους και είναι συγκεκριμένα τα: α) Αντικατάσταση αντικαταθλιπτικού αγωγού Αγ. Φλώρου 2.076.612,90 €, β) Αποχέτευση Τσουκαλεϊκων 1.202.692,28 € και γ) Αγροτική οδοποιία 868.000,00 €.

Συγκεκριμένα οι νέες αιτήσεις που κατατέθηκαν είναι συνολικού προϋπολογισμού 7.875.448,69 ευρώ και αναλυτικά είναι οι εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ 01

«Υποδομές ύδρευσης» Συνολικός Προϋπολογισμός: 2.404.857,49 €

Με την αριθ. 109/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης χρηματοδότησης (πλήρους φακέλου πρότασης), στην Πρόσκληση ΑΤ01 του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Υποδομές ύδρευσης», του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον», της πράξης με τίτλο «Έργα Ενίσχυσης Δικτύου Ύδρευσης Δήμου Οιχαλίας» συνολικού προϋπολογισμού 2.404.857,49€.

Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η με αριθ. 12/2020 μελέτη που περιλαμβάνει το Υποέργο 1 (εργολαβία): «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΜΠΕΛΙΩΝΑΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΩΝ», π/σμού δαπάνης 403.225,81 € και  η αριθ. 2/2021 μελέτη που περιλαμβάνει το Υποέργο 2 (εργολαβία): «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΓ.· ΦΛΩΡΟΥ ΜΕΛΙΓΑΛΑ – ΣΟΛΑΚΙΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ-ΣΙΑΜΟΥ-ΜΑΓΟΥΛΑΣ-ΣΤΕΝΥΚΛΑΡΟΥ», π/σμού δαπάνης 932.268,08 €.

Με την αριθ. 113/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης χρηματοδότησης αλλά και η με αριθ. 27/2021 επικαιροποιημένη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Οιχαλίας, με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ», π/σμού δαπάνης 1.032.163,60 € με ΦΠΑ 24%.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ 03 

«Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων»  Συνολικός Προϋπολογισμός: 886.290,00 €

Η πράξη «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ» και περιλαμβάνει ένα Υποέργο με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας των υποδομών ύδρευσης του Δήμου Οιχαλίας» έχει ως κύριο στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος των υφιστάμενων αντλιοστασίων της και των υποδομών ύδρευσης με την χρήση σύγχρονης τεχνολογίας.

Αναλυτικότερα το φυσικό αντικείμενο του υποέργου περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του κάτωθι εξοπλισμού:

  • Ενός (1) Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (Κ.Σ.Ε) ο οποίος θα εγκατασταθεί σε υφιστάμενο στεγασμένο χώρο γραφείων. Το σύστημα θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται δεδομένα από όλα τα Σημεία Ελέγχου.
  • Δέκα (10) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Ενέργειας (Τ.Σ.Ε.Ε.) στα οποία θα τοποθετηθεί εξοπλισμός για την διαχείριση και μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και την παρακολούθηση κρίσιμων παραμέτρων ,όπως παροχή, πίεση, στάθμη, ποιότητα, κατανάλωση και ενέργεια. Σε ορισμένα ΤΣΕΕ περιλαμβάνεται σύστημα αποτελούμενο από δοσομετρική αντλία υπολλειματικού χλωρίου και δεξαμενή για χλώριο. Επιπλέον, σε πέντε (5) επιλεγμένα σημεία θα τοποθετηθεί εξοπλισμός νέας γενιάς (αντλητικά συστήματα) υψηλού βαθμού απόδοσης και χαμηλότερης κατανάλωσης.
  • Έξι (6) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Πίεσης (Τ.Σ.Ε.Π.), στα οποία θα τοποθετηθεί εξοπλισμός την παρακολούθηση της κρίσιμης παραμέτρου της πίεσης
  • Φορητού Εξοπλισμού(Φ.Ε.) μέτρησης στάθμης, θερμοκρασίας και αγωγιμότητας γεωτρήσεων.

Τέλος, για λόγους πολιτικής προστασίας και ειδικότερα προστασίας από πλημμυρικά φαινόμενα, ως οριζόντια δράση, έχει ενταχθεί η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία δύο (2) Συστημάτων Έγκαιρης Προειδοποίησης Πλημμυρικών φαινομένων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ 04

«Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων»

«Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης και προμήθεια Κινητού Εξοπλισμού Ανακύκλωσης»

Συνολικός Προϋπολογισμός: 327.360,00 €

 

Βασιζόμενο στις υποδείξεις του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Οιχαλίας αλλά και του ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου, η προτεινόμενη πράξη περιλαμβάνει την δημιουργία ενός δημοτικού δικτύου διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών που θα δίνει στους κατοίκους τη δυνατότητα να αποθέτουν μια σειρά από υλικά, προϊόντα και απορρίμματα για περαιτέρω επεξεργασία η αξιοποίηση.

Συγκεκριμένα αφορά την προμήθεια 19 γωνιών ανακύκλωσης (κάδοι 1.100 lt τριών ρευμάτων) που θα τοποθετηθούν σε Κοινότητες του Δήμου Οιχαλίας και 13 γωνιών ανακύκλωσης που θα τοποθετηθούν στις σχολικές μονάδες του Δήμου Οιχαλίας.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ 05  

«Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών». Συνολικός Προϋπολογισμός:  2.655.350,00 €

Με την αριθ. 55/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η με αριθ. 10/2020 μελέτη με τίτλο «Βελτίωση Αγροτικών Οδών Δήμου Οιχαλίας», προϋπολογισμού 2.655.350,00 €  για την υποβολή της στην Πρόσκληση ΑΤ05 του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία».

Η συγκεκριμένη μελέτη περιλαμβάνει την βελτίωση των αγροτικών οδών Βασιλικού-Βραχοπαγίτσας, Δώριο προς Άγιο Πέτρο, Κατσαρού, Κάτω Αμφιθέας, Κόκλας, Μελιγαλά, Οιχαλίας, Στενύκλαρου, Άνω Ψάρι, Χαλκιά, Ηλέκτρας-Βασιλικού, στη διασταύρωση Σούλι και Πεύκου στη περιοχή με τοπωνύμιο «Νεραϊδόκηπος», Λουτρό, Ανδανία, Σύρριζο, Δώριο, Μαντζάρι από 7η Επαρχιακή Οδό έως την περιοχή «Μεϊντάντια»,  Σολάκι και Μερόπη, Λουτρό, Φίλια,  Ανδανία και  Ζευγολατειό. Ακόμη στη βελτίωση οδών στην περιοχή του Λουτρού, Νεοχωρίου προς Ζερμπίσια στα όρια του Δήμου Οιχαλίας, στο Ρέμα του Σφενδάμου και από την Ανθούσα – Δανιλέικα – Νεοχώρι και τη θέση Διάσελλο-Κοκορέτσα έως τ.κ. Βασιλικού.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ 08

«Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19».   Συνολικός Προϋπολογισμός: 760.400,00 €

Αίτηση 1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 348.000,00 €

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

  1. E-ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

Ο βασικός στόχος της πλατφόρμας, είναι η ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές και ειδικότερα σε περιοχές που διαθέτουν σημαντικούς τουριστικούς και πολιτιστικούς πόρους μέσω μίας πλατφόρμας αποτελούμενης από μία Διαδικτυακή Πύλη και μία Εφαρμογή για Κινητά Τηλέφωνα (Android&iOS), παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο μια ολοκληρωμένη υποστήριξη για τον χρήστη.

  1. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19

Ο βασικός στόχος του Συστήματος, είναι η προστασία των πολιτών έναντι της πανδημίας COVID-19 μέσω ενός Συστήματος που αποτελείται από επιμέρους Υποσυστήματα και Εφαρμογή για Κινητά Τηλέφωνα (Android&iOS) καθώς και τον κατάλληλο εξοπλισμό αυτόματων απολυμαντικών αντισηπτικών χεριών, παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο μια ολοκληρωμένη λύση για τον πολίτη και τον Δήμο.

Αίτηση 2  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  412.400€

«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ»

1)Μελέτη προμήθειας με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ», η οποία αφορά την προμήθεια συστημάτων παρακολούθησης, ελέγχου, πρόληψης και έγκαιρης προειδοποίησης.

2)Μελέτη υπηρεσιών Δημοσιότητας με τίτλο «Δράσεις Δημοσιότητας και Ευαισθητοποίησης» της οποίας αντικείμενο είναι η ενημέρωση των πολιτών και των επιχειρήσεων στα πλαίσια της πράξης «Δράσεις Πολιτικής Προστασίας Δήμου Οιχαλίας».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ 09

«Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος». Συνολικός προϋπολογισμός : 620.000,00 €

Μελέτη νέου δικτύου ύδρευσης από Πήγες Κάτω Μέλπειας έως τις υφιστάμενες δεξαμενές των οικισμών του Δήμου Οιχαλίας

Σκοπός της παρούσας μελέτης, είναι να γίνουν τα έργα υδροληψίας και στη συνέχεια με νέο εξωτερικό αγωγό ύδρευσης, να προμηθεύσουμε τις υφιστάμενες δεξαμενές, αντικαθιστώντας το παλαιό δίκτυο προς αυτές. Το έργο αυτό είναι πολύ σημαντικό για το Δήμο Οιχαλίας, θα λύσει το χρόνιο πρόβλημα ύδρευσής των οικισμών ενώ ταυτόχρονα ο Δήμος θα εξοικονομεί τους πόρους συντήρησης, μιας και οι γεωτρήσεις θα χρησιμοποιούνται μόνο σε έκτακτες ανάγκες.

Μελέτη βελτίωσης οδού από την Τ.Κ. Μελιγαλά έως την Αρκαδική Πύλη Τ.Κ. Αρχαίας Μεσσήνης

Η υπό μελέτη οδός, συνδέει την Τ.Κ. Μελιγαλά (έδρα του Δήμου Οιχαλίας) με την Αρκαδική Πύλη της Τ.Κ. Αρχαίας Μεσσήνης. Στο Νεοχώρι Ιθώμης υπάρχουν και το γεφύρι της Μαυροζούμενας αλλά και το πατρικό σπίτι της Μαρίας Κάλλας όπου ο επισκέπτης θα διέρχεται από αυτά για να φτάσει στην Αρκαδική Πύλη.

Έχει μήκος περίπου 8.500 μέτρα και εξυπηρετεί τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής αλλά και τους πολυάριθμους επισκέπτες που επιθυμούν να περιηγηθούν στα αξιοθέατα του Δήμου μας αλλά και στους αρχαιολογικούς χώρους της Αρχαίας Μεσσήνης.

Μελέτη βελτίωσης – αποκατάστασης εσωτερικής οδοποιίας στις Τ.Κ. Μελιγαλά –Δωρίου –Διαβολιτσίου – Μερόπης.

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η καθαίρεση υφιστάμενων οδοστρωμάτων και κρασπέδων στις Τ.Κ. Μελιγαλά – Δωρίου – Διαβολιτσίου και Μερόπης. Το εσωτερικό οδικό δίκτυο των ανωτέρων Τοπικών Κοινοτήτων δεν έχει τις κατάλληλες κλίσεις προς τους υδροσυλλέκτες (φρεάτια), με αποτέλεσμα οι δρόμοι κατά την χειμερινή περίοδο να πλημμυρίζουν. Σε συνεργασία με την Δημοτική Αρχή θα γίνουν προτάσεις για την οριοθέτηση των χώρων στάθμευσης των οχημάτων στα κεντρικά σημεία. Σε επιλεγμένα σημεία θα προταθεί αντί της τελικής επικάλυψης του οδοστρώματος με ασφαλτικό υλικό η κατασκευή με κυβόλιθους. Στα πεζοδρόμια θα πρέπει να προβλεφθούν πλάκες για την όδευση τυφλών και ράμπες ΑΜΕΑ. Η επέμβαση στην Τ.Κ. Μελιγαλά θα γίνει σε μήκος δρόμων 10 περίπου χιλιομέτρων και στην Τ.Κ. Δωρίου σε μήκος δρόμων 10,3 χιλιόμετρα ενώ για τις Τ.Κ. Διαβολιτσίου και Μερόπης σε μήκος δρόμων εννέα και οκτώ χιλιομέτρων αντίστοιχα. Με την επέμβαση αυτή οι Κοινότητες θα αλλάξουν όψη, θα εκσυγχρονιστούν και θα γίνουν περισσότερο φιλικές προς τους κατοίκους.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ 10

«Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός». Συνολικός Προϋπολογισμός: 143.071,20 €.

Προβλέπονται συντήρηση και επισκευή αύλειων χώρων και αθλητικών εγκαταστάσεων στο Δήμο Οιχαλίας και συγκεκριμένα με την αριθ. 54/2021 μελέτη με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 62.000,00 με ΦΠΑ 24% και με την αριθ. 56/2021 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ», π/σμού δαπάνης 81.071,20 € με ΦΠΑ 24%.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ 11

«Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)». Συνολικός Προϋπολογισμός 36.515,52 €.

Έχει εγκριθεί σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης με Αναπτυξιακή Μεσσηνίας για την υλοποίηση της πράξης.  Θα πραγματοποιηθεί Πρωτοβάθμιος Έλεγχος και θα ελεγχθούν συνολικά εκατόν δέκα κτίρια (110) που ανήκουν στις Δημοτικές Ενότητες, Μελιγαλά, Οιχαλίας, Ανδανίας, Δωρίου και Είρας.

Για όλα τα κτίρια, θα γίνει μετά από τον έλεγχο, βαθμονόμηση και αξιολόγηση των δεδομένων και θα επιλεγούν εκείνα, για τα οποία απαιτείται οπωσδήποτε περαιτέρω έλεγχος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ 12

«Ολοκληρωμένες Δράσεις Ηλεκτροκίνησης» Συνολικός προϋπολογισμός 71.920,00 €.

Προβλέπεται η προμήθεια ενός επιβατικού ηλεκτροκίνητου οχήματος και ενός σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων που θα τοποθετηθεί στις εγκαταστάσεις του Δήμου.

Η πράξη αυτή στοχεύει στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης  στο Δήμο συντελώντας στην ενεργειακή αναβάθμιση μέσω περιορισμού της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της μείωσης του κόστους κινητικότητας των υπηρεσιών του.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ 14

«Ελλάδα 1821 – Ελλάδα 2021»  Συνολικός Προϋπολογισμός : 196.499,41 €

«ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ (ΡΑΜΟΒΟΥΝΙ) –ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ»

Στο πλαίσιο της ανάδειξης του πολιτιστικού πλούτου και της ιστορίας του Δήμου Οιχαλίας παράλληλα με τη συμπλήρωση διακοσίων χρόνων από την έναρξη της επανάστασης του 1821 ο Δήμος σχεδιάζει δράσεις με στόχο των μνημείων της και των ηρώων της.

Συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει μελέτη και έργο ανάπλασης που εστιάζει στον  τόπος γέννησης του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, το ιστορικό Ραμοβούνι. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για την ανάδειξη / αποκατάσταση αγάλματος Κολοκοτρώνη και περιβάλλοντα χώρου μνημείου με φωτισμό και αστικό εξοπλισμό (περίφραξη 50 τρ. μέτρων, έξυπνα παγκάκια, στέγαστρα για προστασία από ήλιο και βροχή, βρύση, ενημερωτική πινακίδα, διαδραστικό πίνακα ενημέρωσης και παράστασης σημαντικών γεγονότων, καθώς και μικρό δημοτικό περίπτερο και W.C. εξυπηρέτησης των επισκεπτών) και διαμόρφωση χώρου στάθμευσης επισκεπτών. Το οικόπεδο της ανάπλασης έχει έκταση περίπου 1500τμ.  Όλα τα παραπάνω θα περιλαμβάνουν πρόβλεψη για την πρόσβαση ΑμεΑ και ατόμων με δυσκολία κινητικότητας και άλλων κατηγοριών.

 

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print

Δελτία Τύπου