Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ.

Κατόπιν ενημερώσεως από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας παρακαλούμε τους Δημότες μας ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευτές των παρόδιων ακινήτων του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Μεσσηνίας, να προβούν στις απαραίτητες εργασίες κοπής κλαδιών δέντρων ή θάμνων που εξέχουν των ιδιοκτησιών τους και εμποδίζουν την ασφαλή κυκλοφορία στο ως άνω οδικό δίκτυο (μείωση ορατότητας λόγω προεξοχής βλάστησης κλαδιών εντός καταστρώματος οδού, απόκρυψη πινακίδων ΚΟΚ, κλπ), καθώς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 290 του Ποινικού Κώδικα θεωρούνται υπεύθυνοι τελέσεως αδικήματος εξ αμελείας σε περίπτωση προκλήσεως ατυχήματος.

Στην περίπτωση που οι ως άνω ιδιοκτήτες δεν προβούν στις ζητούμενες ενέργειες, η Π.Ε. Μεσσηνίας θα προβεί στην κοπή της βλάστησης – δέντρων, σύμφωνα με το αρ.1008 του Αστικού Κώδικα, και θα καταλογίσει εις βάρος τους το κόστος των σχετικών εργασιών”.

Πρόσφατες αναρτήσεις