Ενημερωτική ομιλία για τις διαδικασίες δημιουργίας του Εθνικού Κτηματολογίου.