Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                                       Μελιγαλάς,   12/8/2016    
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ                                                                             Αριθ. Πρωτ.:  10171     
Δ/νση: Μελιγαλάς Μεσσηνίας
Τ.Κ. : 24002
Τηλ: 2724360345             
FAX: 2724023477                              
Πληροφορίες: Αναστάσιος Καλοβυρνάς
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία φύλαξης του χώρου της ετήσιας πανηγύρεως στο Μελιγαλά

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:

 1. του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ»
 2. του ΠΔ 346/1998, όπως αυτό τροποποιήθηκε με από το ΠΔ 18/2000
 3. του ΠΔ 60/2007
 4. του Δ.Κ.Κ και ιδιαίτερα το άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε

και ισχύει μέχρι σήμερα

 1. του άρθρου 20 και την παρ. 13 του Ν. 3731/08
 2. του Ν. 2286/95
 3. του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
 4. την υπ’ αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 τ. Β΄)
 1. την υπ’ αριθμ. 103/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Οιχαλίας περί διεξαγωγής της ετήσιας εμποροπανηγύρεως Μελιγαλά.

10.την υπ’ αριθμ. 47 /2016 μελέτη  του δήμου
11.την αριθμ. 96  /2016 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής σχετικά με την έγκριση των συντασσόμενων τευχών
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

 
πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου για την εκτέλεση των παρακάτω εργασιών:
Άρθρο 1ο : Εργασία
Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία φύλαξης του χώρου της ετήσιας πανηγύρεως στην Τοπική Κοινότητα Μελιγαλά, για το χρονικό διάστημα από τις 08:00 το πρωί της 4ης Σεπτεμβρίου 2016 έως τις 08:00 το πρωί της 10ης Σεπτεμβρίου 2016, 24 ώρες το 24ωρο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αργιών, και προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24 %.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΟΥ
04/09/2016 – 10/09/2016
ΒΑΡΔΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΦΥΛΑΞΗΣ
ΠΡΩΙΝΗ:         08:00 – 16:00 2 ΑΤΟΜΑ
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ:    16:00 – 24:00 4 ΑΤΟΜΑ
ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ:      24:00 – 08:00 2 ΑΤΟΜΑ

 
Άρθρο 2ο: Τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα είναι πρόχειρος μειοδοτικός με σφραγισμένες προσφορές.
Άρθρο 3: Τόπος και χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  στην Τοπική Κοινότητα  Μελιγαλά  ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στο τμήμα προμηθειών στο Δημαρχείο.
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 22/08/2016, ημέρα Δευτέρα , και ώρα 12:00. Σε περίπτωση άγονου διαγωνισμού, επαναλαμβάνεται ο διαγωνισμός στις 26/08/2015 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 12:00
 
Άρθρο 3ο: Τόπος και  Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας
Ο χώρος παροχής της εργασίας είναι ο χώρος της εμποροπανήγυρης της Τοπικής Κοινότητας  Μελιγαλά του Δήμου Οιχαλίας.
Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών θα είναι από τις οκτώ (08:00 π.μ.) της 04/09/2016 έως τις οκτώ το (08:00 π.μ.) της 10/09/2016. Αναλυτικά θα παρέχεται από την ανάδοχη εταιρεία επάνδρωση του χώρου από έμπειρα ειδικευμένα άτομα για καθημερινή φύλαξη του χώρου της εμποροπανήγυρης, συμπεριλαμβανομένου σαββατοκύριακου και αργιών, 24 ώρες το 24ωρο.
Η δαπάνη για την παραπάνω εργασία προϋπολογίζεται στο ποσό των 3.500,00 € με το Φ.Π.Α 24%.
 
Άρθρο 4ο : Δεκτοί στο διαγωνισμό
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εταιρείες παροχής υπηρεσιών φύλαξης και φρούρησης.
Άρθρο 5ο : Δικαιολογητικά συμμετοχής
 

 1. Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 2 του  Ν.3707/2008(ΦΕΚ 209/8-10-2008 τεύχος Α΄).
 1. Ασφαλιστική ενημερότητα.
 2. Φορολογική ενημερότητα.
 3. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.
 4. Υπεύθυνη δήλωση περί μη πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης  και πτωχευτικό συμβιβασμό.
 1. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης καθώς και της τεχνικής περιγραφής της εργασίας.
 1. Εξουσιοδότηση στον καταθέτοντα την προσφορά επί φυσικού προσώπου ή  απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας όταν η συμμετοχή αφορά την εταιρεία.

 
Άρθρο 6ο  : Αντικείμενο εργασίας
Η διασφάλιση της τάξεως και ασφάλειας των χώρων της εμποροπανήγυρης αποτροπή κλοπών, αρπαγών, κ.λ.π. ιδιαιτέρως κατά τις νυχτερινές ώρες
απομάκρυνση ενοχλητικών ατόμων, επαιτών τελούντων υπό μέθη, κλπ απαγόρευση της εισόδου σε κάθε μη έχοντα την απαιτούμενη άδεια μικροπωλητή
παροχή πρώτων βοηθειών επί πυρκαγιάς, πανικού, κλπ διατήρηση ανοικτών διαδρόμων εντός το χώρου του πανηγυριού για την άμεση επέμβαση δυνάμεων σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, κλπ αποτροπή επεισοδίων και επέμβαση επί δημιουργηθέντων τοιούτων για αποκατάσταση της τάξης συνεργαζόμενοι πάντα με τις διωκτικές αρχές συνεργασία με την ΕΛΑΣ, τον υπεύθυνο ηλεκτρολόγο και τον εκπρόσωπο του Δήμου Οιχαλίας
 
Άρθρο 7ο  : Υποχρεώσεις μειοδότη
Η εταιρεία φύλαξης θα πρέπει να έχει την νόμιμη άδεια λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 2 του Ν. 3707/2008 (ΦΕΚ 209/8-10-2009).
Ο τεχνικός εξοπλισμός που επανδρώνει τα γραφεία και τα αυτοκίνητα της εταιρείας θα πρέπει να είναι τελευταίας τεχνολογίας και υψηλής αξιοπιστίας.
Το προσωπικό που απασχολεί θα πρέπει να κατέχει σχετική άδεια εργασίας ασκήσεως επαγγέλματος SECURITY, να έχει προσληφθεί νόμιμα, να καταβάλλονται πλήρως και εμπρόθεσμα οι εισφορές του σε ασφαλιστικά ταμεία και να είναι ειδικά εκπαιδευμένο.
Το προσωπικό της εταιρείας φύλαξης θα πρέπει να φέρει τη νόμιμη στολή της εταιρείας, ασύρματο VHF, κινητό τηλέφωνο, σφυρίχτρα και πυροσβεστήρα.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της εργασίας και ευθύνεται για την ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας.
Η φύλαξη να γίνεται με επάνδρωση του χώρου από έμπειρα ειδικευμένα άτομα, καθημερινά, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αργιών, 24 ώρες το 24ωρο και για το χρονικό διάστημα 04-09-2016 έως 10-09-2016.
Να τηρεί τις σχετικές διατάξεις που αφορούν στις προϋποθέσεις, στις αποδοχές, στην ασφαλιστική κάλυψη, ασφάλεια  κ.λ.π. του προσωπικού του, έναντι του οποίου θα έχει την πλήρη, αποκλειστική ευθύνη και θα είναι αυτός υπεύθυνος απέναντί του τόσο ποινικά όσο και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν προκύψει σε βάρος του προσωπικού του κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. Ο ανάδοχος θα φροντίζει για την αυστηρή και απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, περί καταβολής των νομίμων αποδοχών στο προσωπικό που θα απασχολήσει στο έργο που θα του ανατεθεί και οι οποίες δεν θα είναι κατώτερες των προβλεπομένων από την οικεία (Κλαδική Σ.Σ.Ε.) των διατάξεων περί τήρησης του νομίμου ωραρίου, ασφαλιστικής κάλυψης, ορών υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κλπ. Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί παράβαση των όρων αυτών θα καταγγέλλεται η σύμβαση.
Όλα τα έξοδα χρήσης, όπως για παράδειγμα μεταφορά του προσωπικού από την εταιρεία στο χώρο της εμποροπανηγύρεως στην Τοπική Κοινότητα  Μελιγαλά και αντίστροφα, βαρύνουν την εταιρεία φύλαξης.
Η εταιρεία οφείλει να ενημερώσει άμεσα για τυχόν προβλήματα που προκύψουν και να συνεργάζεται με την Ελληνική Αστυνομία, τους αρμοδίους του Δήμου Οιχαλίας  (ηλεκτρολόγο, εκπρόσωπο δήμου), κ.λ.π.
Η εταιρεία υποχρεούται να δώσει στον εκπρόσωπο του δήμου, το όνομα και το κινητό τηλέφωνο του υπευθύνου της εταιρείας, έτσι ώστε για οτιδήποτε προκύψει να μπορέσει να επικοινωνήσει άμεσα μαζί του.
Η εταιρεία θα πρέπει να προβαίνει σε έλεγχο των υπαλλήλων της κατά την ώρα φύλαξης, για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη απόδοση στο έργο τους.
Να τηρεί βιβλίο αναφορών και δελτίο συμβάντων, τα οποία θα είναι στην διάθεση του Δήμου Οιχαλίας σε πρώτη ζήτηση.
 
Να είναι εφοδιασμένος με Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, σε έγκυρη και αναγνωρισμένη Ασφαλιστική Εταιρεία της επιλογής του, του κινδύνου της ασφαλιστικής ευθύνης για ζημίες ή βλάβες που τυχόν προκληθούν στο χώρο της εμποροπανήγυρης του Δήμου Οιχαλίας, από υπαιτιότητα δική του ή των απασχολουμένων απ’ αυτόν υπαλλήλων του.
Σε περίπτωση ζημιάς ή βλάβης που τυχόν προκληθεί στον φυλασσόμενο χώρο με υπαιτιότητα του ίδιου ή των υπαλλήλων του, ο ανάδοχος υποχρεούται να αποζημιώσει το Δήμο Οιχαλίας.
Τον ανάδοχο θα πρέπει να τον διακρίνει πνεύμα συνεργασίας και καλής θέλησης.
 
Όσον αφορά το προσωπικό της εταιρείας, οι φύλακες θα πρέπει:
Να διακρίνονται από ευγένεια, ηρεμία, υπομονή και να αποτελούν υπόδειγμα με την εν γένει συμπεριφορά τους.
Να αναλαμβάνουν υπηρεσία φέροντες τη στολή εργασίας τους, να είναι άριστα εκπαιδευμένοι και να εκπαιδεύονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα στην παροχή φύλαξης και διαθέτουν τον αναγκαίο εξοπλισμό.
Να μην φέρουν μαζί τους όπλα ή άλλα αντικείμενα αιχμηρά, δυνάμενα να χαρακτηρισθούν ως όπλα και καθετί που απαγορεύεται από της διατάξεις περί όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών υλών.
Να μην αποδέχονται δώρα ή φιλοδωρήματα από οποιονδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο.
Μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους προβαίνουν σε πλήρη έλεγχο του χώρου του πανηγυριού. Τυχόν σοβαρή σημείωση του προηγούμενου φύλακα προς τον επόμενο, θα πρέπει να είναι έγγραφη.
Κατά τις ώρες εργασίας να λαμβάνουν τέτοιες θέσεις ώστε να ελέγχουν οπτικά και επαρκώς το χώρο ευθύνης τους.
Σε περίπτωση πυρκαγιάς να προσπαθούν να τη σβήσουν με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο χρησιμοποιώντας τα πυροσβεστικά μέσα που διαθέτουν και ταυτόχρονα να ειδοποιούν την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Αστυνομία, το Κέντρο Ασφάλειας της Εταιρείας και την αρμόδια υπηρεσία  του Δήμου Οιχαλίας.
 
Άρθρο 8ο  : Προσφορές
 
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα περιέχονται σε φάκελο ξεχωριστό με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής».
Οι οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν σε δύο αντίγραφα, σε φάκελο σφραγισμένο με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά».
Και οι δύο ανωτέρω φάκελοι θα εμπεριέχονται σε φάκελο στον οποίο εξωτερικά θα αναφέρεται η επωνυμία της επιχείρησης, η ημερομηνία του διαγωνισμού και ο τίτλος της εργασίας.
 
Οι προσφορές θα κατατίθενται έως και την ημέρα του διαγωνισμού, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού και από ώρα 11:00  έως 12:00, στο Δημαρχείο στο τμήμα προμηθειών του Δημαρχείου στο Μελιγαλά .
 
Άρθρο 9ο : Κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται από το νόμο, εκτός του ΦΠΑ 24% με τον οποίο βαρύνεται ο Δήμος.
 
Άρθρο 10ο : Τρόπος Πληρωμής
 
Ο τρόπος αμοιβής του αναδόχου ορίζεται ως εξής: Η καταβολή της αμοιβής θα γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών του εντολοδόχου και ανάλογα με την παράδοση των εργασιών με την έκδοση χρηματικού εντάλματος.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό.
Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται  κατά το νόμο.
 
Άρθρο 11Ο  : Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
 
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Διεύθυνση: Πλατεία Αγίου Ιωάννου Μελιγαλάς.
 
Τηλέφωνο 2724360345, FAX 2724023477.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.
Άρθρο 12ο  Δημοσίευση
Δεν απαιτείται δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης στην υπηρεσία εκδόσεων ευρωπαϊκών κοινοτήτων λόγω του ότι ο ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι δαπάνης <200.000 ECU.
Αντίστοιχα απαιτείται η ημερομηνία της τελευταίας υποχρεωτικής δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας στον Ελληνικό τύπο να είναι τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, τοπική ή  της έδρας του Νομού (άρθρο 23 του ΕΚΠΟΤΑ).
 
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί με τοιχοκόλληση στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου,  πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του διαγωνισμού καθώς και σε μία ημερήσια εφημερίδα.
 
Άρθρο 13ο : διατάξεις
 
Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις:
1) του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ»
2) του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06), όπως ισχύει μέχρι σήμερα.

Μελιγαλάς    12/08/2016

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 
 

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ