Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              
 
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΔΗΜΟΣ  ΟΙΧΑΛΙΑΣ       
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
Τριών μεταχειρισμένων ημιφορτηγών Diesel Αυτοκινήτων 4Χ4, 4θυρων μικτού φορτίου 2,5 tn. και ενός μεταχειρισμένου ημιφορτηγού 4θυρου 4x2
ΑΡΙΘΜ.  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ                                    
    10199 – 16/08/2016
Cpv  34144000-8 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ 4ΘΥΡΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ “4Χ4” ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 1.000 LT ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΑ
cpv 34113000-2
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ 4ΘΥΡΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ “4Χ4”
Cpv 34113000-2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ 4ΘΥΡΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ “4Χ4”
 
Cpv 34131000-4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ 4ΘΥΡΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ “4Χ2”

 
 
Ο Δήμαρχος Οιχαλίας Μεσσηνίας    
Έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις:
 • Το Π.Δ. 60/2007
 • Την Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 11389/8.3.1993 «Ενιαίος Κανονισμός
 • Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
 • Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις
 • συναφών θεμάτων»
 • Τον Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.)
 • Τον Ν. 3852/2010
 • Τον Ν. 3886/2010
 • Τον Ν. 3548/2007
 • Τον Ν. 4152/2013 (παρ. Ζ)
 • Τον Κανονισμό Ε.Ε. 1336/2013 της Επιτροπής της 13ης/12/2013
 • Την Π1/358/27-1-1999 Υπ. Απόφαση ως ισχύει περί εξαιρέσεως από το Ε.Π.Π.

προμηθειών που πραγματοποιούνται με την ανάδειξη προμηθευτών –
χορηγητών σε συνδυασμό με την Π1/1280/31-7-2012 αντίστοιχη.

 • Το άρθρο 48 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18α/25-1-2013) με το οποίο κυρώθηκε το

άρθρο 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) της 12ης/12/2012
(Φ.Ε.Κ. 240/Α/12-12-12)

 • Τον Ν. 2362/1995
 • Το Π.Δ. 113/2010
 • Τον Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και

άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ20 του πρώτου     άρθρου του Ν.4254/2014(φεκ85/Α/7-4-2014)

 • Την Υ.Α. Π1/2390/2013
 • Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής

οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»

 • Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4257/14 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας    Υπουργείου Εσωτερικών»
 • Το άρθρο 4  της από 12-12-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α΄240), που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος Α΄ 18)
 • Την εγκύκλιο 3/11534/26-3-2013.
 • Ο Ν.4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/6-11-2013) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων… και άλλες διατάξεις», (άρθ. 9, παρ.4β).
 • Η Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
 • Η με αριθμ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»
 • Τo σχετικό  αίτημα του  Δήμου

Την υπ’ αριθμ 39/2015  Μελέτη που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου  για την «Τριών μεταχειρισμένων ημιφορτηγών Diesel Αυτοκινήτων 4Χ4, 4θυρων μικτού φορτίου 2,5 tn. και ενός μεταχειρισμένου ημιφορτηγού 4θυρου 4xσυνολικού προϋπολογισμού   77.859,00 € ..

 • Την υπ΄ αριθ. 132/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση διενέργειας της προμήθειας «Τριών μεταχειρισμένων ημιφορτηγών Diesel Αυτοκινήτων 4Χ4, 4θυρων μικτού φορτίου 2,5 tn. και ενός μεταχειρισμένου ημιφορτηγού 4θυρου 4x
 • Την υπ’ αριθ. 73/2016 απόφαση οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια «Τριών μεταχειρισμένων ημιφορτηγών Diesel Αυτοκινήτων 4Χ4, 4θυρων μικτού φορτίου 2,5 tn. και ενός μεταχειρισμένου ημιφορτηγού 4θυρου 4xμε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίσθηκαν οι όροι του διαγωνισμού .
 • Το από 01/08/2016 πρακτικό αξιολόγησης της αρμόδιας επιτροπής , βάση του οποίου προτείνεται προς την οικονομική επιτροπή :

 
Να κηρυχθεί άγονη η διαδικασία  για τον δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια «τριών μεταχειρισμένων ημιφορτηγών 4Χ4 και ενός μεταχειρισμένου ημιφορτηγού 4Χ2 » καθώς δεν κατατέθηκε καμία προσφορά στην Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ
 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
 
 
Επαναληπτικό ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια : ‘’τριών μεταχειρισμένων ημιφορτηγών Diesel Αυτοκινήτων 4Χ4, 4θυρων μικτού φορτίου 2,5 tn. και ενός μεταχειρισμένου ημιφορτηγού 4θυρου 4x2’’ (μέγιστη παλαιότητα επτά έτη). Το ένα εκ των τριών ημιφορτηγών 4×4 θα φέρει αντλητικό συγκρότημα με δεξαμενή από κατάλληλο PVC, αντλία 6,5 hp βενζινοκίνητη με τετράχρονο κινητήρα, λάστιχο από PVC μήκους 100,00 μ με σπιράλ αναρρόφησης πλήρωσης του βυτίου και μεταλλική ανέμη.
 
Άρθρο 1Ο
Ισχύουσες διατάξεις
 
Για την διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και την εκτέλεση της προμήθειας ισχύουν:
α. Η απόφαση 11389/93  (Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α. )
β. Ο Νόμος 2286/1995 (Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων)
γ. Το Π.Δ. 173/90 (Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου) όπως τροποποιήθηκε με το
137/91 ή του οικείου κανονισμού προμηθειών φορέα κατά περίπτωση και μέχρι της
εκδόσεως των νέων βάσει του Ν. 2286/95.
δ. Το Π.Δ. 105/89 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς το Κοινοτικό Δίκαιο
κλπ., με την επιφύλαξη των τροποποιήσεων που έγιναν μεταγενέστερα.
ε. Ο Νόμος 3310/05 «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» όπως
τροποποιήθηκε με το Ν.3414/05.
ζ. Το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
η. Το Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68 Α/20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του
Δημοσίου στον Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.3801/2009
θ. Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ι. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
κ. Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120 Α /29-5-2013) «Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων
συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 
Άρθρο 2Ο
Συμβατικά στοιχεία
Τα στοιχεία της σύμβασης που θα συνοδεύουν αυτή είναι:
α.     – Η διακήρυξη
β.     – Προϋπολογισμός προσφοράς.
γ.     – Οι τεχνικές προδιαγραφές.
ε.     – Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου.
 
Άρθρο 3ο
Προϋπολογισμός Προμήθειας
Η δαπάνη της βασικής προμήθειας έχει προϋπολογιστεί ενδεικτικά σε 63.300,00€ , χωρίς Φ.Π.Α. , που προέρχονται από χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος: ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΔΩΡΕΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΛΑΤΣΗ
Άρθρο 4ο 
Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού
4.1  Ο επαναληπτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι
προσφορές υποβάλλονται από  τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία που   ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα,
σε ηλεκτρονικό φάκελο,  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (
ΦΕΚ/Α/29-05-2013)  στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-
2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων» (ΕΣΗΔΗΣ) και στο Π.Δ. 60/07.

Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφοράς
 
Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ  22/ 08/2016  22/08/2016 ΏΡΑ  11.00   13/09/2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 12.00

 
4.2  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο
τμήμα προμηθειών του Δήμου στο  τηλ.2724360345, κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες.
4.3  Οι προσφορές θα υποβληθούν στην αρμόδια επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμών του
Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
4.4  Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι ζητήσουν εμπρόθεσμα έγγραφα και συμπληρωματικές
πληροφορίες, σχετικά με την συγκεκριμένη προμήθεια, αυτές παρέχονται έξι
     (6) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή
των προσφορών. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται
το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής
αίτησης. Σε περίπτωση κατά την οποία επείγοντες λόγοι καθιστούν την
προθεσμία αυτή ανεφάρμοστη, τότε αυτή μπορεί να οριστεί σε τέσσερις (4)
ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή προσφορών.
Άρθρο 5Ο
Δεκτοί για την υποβολή αιτήσεων στον διαγωνισμό
5.1. Για την ανωτέρω προμήθεια μπορούν να υποβάλουν αίτηση :

 1. Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές.
 2. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά
 3. Συνεταιρισμοί
 4. Ενώσεις προμηθευτών.

 
Όσοι συμμετέχουν οφείλουν να αποδείξουν στη Υπηρεσία την φερεγγυότητά τους, την επαγγελματική αξιοπιστία τους, τη χρηματοπιστωτική και οικονομική κατάσταση τους καθώς και τις τεχνικές δυνατότητές τους.
5.2. Προϋποθέσεις συμμετοχής
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς
(προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από
πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο
ηλεκτρονικό σύστημα  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής:
 
Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής:

 1. Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό
πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή
του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης
Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
 

 1. Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι

οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την
εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification
Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το
αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του
χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής
Προμηθειών της Γενικής.
 

 1. Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:

– είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην
ελληνική.
– είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη
μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις
δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις
προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του
π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η
εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών
(3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην
   αρμόδια υπηρεσία. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους
χρήστες ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως
αναφέρεται ανωτέρω.
 
Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.
 
Άρθρο 6Ο
Κατάρτηση και υποβολή προσφορών
 
1.Τρόπος υποβολής προσφορών
 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13((ΦΕΚ/Α/29-5-
2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» .
 
2.Περιεχόμενο προσφορών Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς
ορίζονται ως εξής:
(α)ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική
προσφορά»
(β)ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.
 
Άρθρο 7Ο
Προσόντα και Δικαιολογητικά συμμετοχής
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η   και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά. Σε περίπτωση που θα υποβληθεί προσφορά για κάθε όχημα ξεχωριστά η εγγυητική αφορά το 2% προϋπολογισθείσας δαπάνης του οχήματος (χωρίς το Φ.Π.Α.). Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται:
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου.pdf σύμφωνα με το ν. 4155/13((ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω :
7.1. Κάθε διαγωνιζόμενος που θα λάβει μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να αποδεικνύει την εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται από τους νόμους της χώρας που είναι εγκατεστημένος. (Άρθρο 7 παρ. 1 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης).
7.2. Επίσης πρέπει να υποβάλλει  επί ποινή αποκλεισμού και  τα εξής δικαιολογητικά
α) Οι Έλληνες πολίτες :
1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από
το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση,
πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη
διαδικασία.
3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους
κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην
αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (3) και (4) εκδίδονται με
βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η
εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης
επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6)
μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
β)  Οι αλλοδαποί :
1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης τουλάχιστον του
τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για
αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της
χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι
περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου (α) του παρόντος άρθρου.
3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής
τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς
καταλόγους.
γ) Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά :
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β) εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου.
δ) Οι συνεταιρισμοί :
1) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου (α) του παρόντος άρθρου.
 
ε) Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά :
1) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση.
2) Πιστοποιητικό σκοπιμότητας για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από
μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς
συνεταιρισμούς στις οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του
εξωτερικού είτε μεγαλύτερου μεγέθους είτε με μη μεταποιητική δραστηριότητα
και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς
αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από 50 %.
Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να υποβληθεί και μετά τη υποβολή της προσφοράς
μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, από το οποίο να προκύπτει ότι  ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της τράπεζας Ελλάδος.
 
7.3. Εκτός των προαναφερθέντων, οι συμμετέχοντες καλούνται να προσκομίσουν, επί
ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω έγγραφα, προκειμένου να διαπιστωθεί η
φερεγγυότητά τους, η επαγγελματική αξιοπιστία τους η χρηματοπιστωτική και
οικονομική γενικότερα κατάστασή τους και οι τεχνικές δυνατότητές τους :
1) Υπεύθυνη δήλωση  για τους τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας της
επιχείρησης.
2) Υπεύθυνη δήλωση εάν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του
δημοσίου ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)
3) Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζομένου ότι έλαβε γνώση των όρων αυτής της
διακήρυξης και των σχετικών με αυτή διατάξεων και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφυλάκτως.
 
7.4. Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά με εκπροσώπους τους,
υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον
εκπροσωπούμενο
7.5. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή
δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από
ένορκη δήλωση του διαγωνιζόμενου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.
Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.
7.6. Μαζί με τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά χρειάζεται να προσκομίζονται τα
απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού και εκπροσώπησης.
Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τα Νομικά Πρόσωπα:
Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Φ.Ε.Κ σύστασης
 
Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το Φ.Ε.Κ. στο οποίο έχουν δημοσιευθεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει) Φ.Ε.Κ στο οποίο έχει δημοσιευθεί το πρακτικό Δ.Σ. ή απόφαση των εταίρων περί εκπροσώπησης του Νομικού Προσώπου Πρακτικό Δ.Σ. περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου προμηθευτή) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένο άτομο ως αντίκλητος.
Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε.
Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποιητικά.
Σε όσες περιπτώσεις δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσιότητας αρκεί η προσκόμιση ανακοίνωσης της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής για την καταχώριση των σχετικών στοιχείων στο οικείο Μ.Α.Ε.
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασης τους εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκαταστημένα, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό παραστατικό
Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οφείλει επιπλέον να καταθέσει:
Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η έγκριση του για την συμμετοχή του Μέλους:
Στην Ένωση / Κοινοπραξία, και στον διαγωνισμό
Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου:
να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία να αναγράφεται και να οροθετείται με τη μέγιστη δυνατή σαφήνεια του μέρος του Έργου (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) που περιλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της προσφοράς να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και την διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader) να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις ολόκληρο την ευθύνη για την εκπλήρωση του Έργου.
Να ορίζεται (με συμβολαιογραφική πράξη, η οποία επίσης προσκομίζεται) κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των μελών της για την συμμετοχή της στο διαγωνισμό και την Εκπροσώπησης της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής
7.7  Τα νομιμοποιητικά έγγραφα της παρούσης θα συνοδεύονται, με πιστοποιητικό
περί μη τροποποίησης ή πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ, το οποίο θα έχει εκδοθεί το
πολύ ένα (1) μήνα πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού, ώστε να
εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη μεταβολή στην εταιρική
κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή Φ. Ε. Κ. που έχει κατατεθεί.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
(οι οποίες χρειάζεται να τηρούνται από τους υποψήφιους προμηθευτές υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο.)

 • Οι υπεύθυνες δηλώσεις που υπογράφονται μόνο από τον ίδιο τον υποψήφιο

προμηθευτή ως φυσικό πρόσωπο.

 • Όταν ο υποψήφιος προμηθευτής είναι νομικό πρόσωπο (Α. Ε., Ε. Π. Ε., Ο. Ε. ή

Ε.Ε.) και ο υπογράφων τις υπεύθυνες δηλώσεις ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος
Της εταιρείας,θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα
εταιρείας και υπογραφή).

 • Οι δηλώσεις χρειάζεται οπωσδήποτε να έχουν τα πλήρη στοιχεία του υπογράφοντος

(ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμα πατέρα και μητέρας, ημερομηνία και τόπο
γέννησης, αριθμό δελτίου ταυτότητας, τηλέφωνο, τόπο και διεύθυνση κατοικίας
κ.τ.λ.), ώστε να είναι σωστές και πλήρεις σε στοιχεία υπεύθυνες δηλώσεις του  Ν.1599/1986.
7.8  Προκειμένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητα, η επαγγελματική αξιοπιστία και η
χρηματοοικονομική κατάσταση των προμηθευτών, πρέπει οι διαγωνιζόμενοι να   υποβάλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά
7.8.1 –  Κριτήρια Οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας.
Η οικονομική επάρκεια του οικονομικού φορέα (προμηθευτή)   αποδεικνύεται  με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
6.8.1.1 Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις. Βεβαίωση τράπεζας με την οποία
αποδεικνύεται ότι η χρηματοπιστωτική του ικανότητα καλύπτει τον προϋπολογισμό της σύμβασης.
7.8.1.2 Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών στην περίπτωση που η δημοσίευση
των ισολογισμών απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας και ανάλογα με το χρόνο έναρξης των
δραστηριοτήτων εφόσον είναι διαθέσιμος.
Ελάχιστη απαίτηση: Τελευταίοι τρεις ισολογισμοί .
7.8.1.3.Δήλωση του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών στο τομέα δραστηριοτήτων
που αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης για τις τρεις (3) τελευταίες
χρήσεις σε συνάρτηση προς την ημερομηνία δημιουργίας του οικονομικού ή
την έναρξη δραστηριοτήτων εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες.__
7.8.1.4.Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α’/26-03-2014)
“καταργείται, εφεξής, η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων
αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και
τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση”. Συνεπώς γίνονται
αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών.
Αντίστοιχα, γίνονται αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα
Ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από
δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών
εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση.
Ειδικά το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας των ελληνικών αρχών υποβάλλεται σε πρωτότυπο ή σε ευκρινές φωτοαντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε εκτύπωση από την σχετική ιστοσελίδα του taxis net. Το θεωρημένο φωτοαντίγραφο έχει τον ίδιο χρόνο ισχύος όπως και το πρωτότυπο (Απ. Υπουργού Οικονομικών 1109793/6134 11/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999, Φ.Ε.Κ. 2134 Β, όπως ισχύει).
 
Αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας από τον ειδικό διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών γίνονται δεκτά ως ακριβή φωτοαντίγραφα. Περαιτέρω, με τις ανωτέρω διατάξεις, καταργείται η υποβολή απλών αντιγράφων εγγράφων, συνοδευόμενων από την υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαίωνε την ακρίβεια των στοιχείων. Ωστόσο, ο Δήμος εφόσον το κρίνει απαραίτητο δύναται να διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο, ανά τρίμηνο, σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των φωτοαντιγράφων που έχουν κατατεθεί. Και τούτο επειδή η υποβολή απλών, ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων, στο πλαίσιο μιας διοικητικής ή άλλης διαδικασίας, επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του πολίτη ή της επιχείρησης, περί της ακρίβειας και εγκυρότητας των υποβαλλόμενων φωτοαντιγράφων, εξισώνεται δηλαδή ουσιαστικά με την υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986.
Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις προσκόμισης παραποιημένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων όχι μόνο επιβάλλονται οι κυρώσεις του Ν. 1599/1986 ή άλλες ποινικές κυρώσεις, αλλά ανακαλείται αμέσως και η διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας χρησιμοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. (Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά)
 
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.
 
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών.
Άρθρο 8ο
Φάκελος τεχνικής προσφοράς.
Στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι :
Η Τεχνική Προσφορά.
Συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς προσδιορίζονται, για κάθε τύπο οχήματος, στο αντίστοιχο τμήμα της μελέτης και οι αντίστοιχες απαιτήσεις βρίσκονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του σχετικού (υπό) φακέλου του συστήματος. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα
προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
Άρθρο 9
Φάκελος οικονομικής προσφοράς.
9.1. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από την Επιτροπή του διαγωνισμού του άρθρου
4ου της παρούσης διακήρυξης.
9.2. Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η
οικονομική προσφορά του προσφέροντα.
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον
(υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά».
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf και προσκομίζεται σε κάθε περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
 
Άρθρο 10ο
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι στις   20/09/2016   και ώρα 11.00, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά».
Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.
Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.
 
Άρθρο 11ο
Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών
Η τιμή θα δίνεται κατά τεμάχιο σε EURΟ για παράδοση του εμπορεύματος ελεύθερου σε χώρο που θα καθορίσει ο Δήμος.
11.1 Όλες οι προσφορές θα αναφέρονται μόνο σε EURΟ ανεξάρτητα από τη χώρα
προέλευσης των ειδών (εγχώρια ή εισαγόμενα) και θα περιλαμβάνεται σ’ αυτές
οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση, εκτός
του ΦΠΑ για παράδοση του υλικού στον τόπο και με το τρόπο που προβλέπεται
από την διακήρυξη. Προσφορά στην οποία καθορίζεται η τιμή σε συνάλλαγμα ή
με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
11.2 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή
δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την ποσότητα, ανά είδος που
προκηρύχθηκε η προσφορά απορρίπτεται και είναι απαράδεκτη, με απόφαση της
Επιτροπής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των
προσφορών οργάνου.
11.3 Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει
στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων
της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση
δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως:

 • Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την

αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος,
προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων
και υπο−φακέλων των προσφορών.

 • Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά

περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.

 • Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των

ηλεκτρονικών προσφορών

 • Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη

της προσφοράς τους.

 • Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την

αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες
χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων
δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις
εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται.
11.4 Μετά την πλήρη αξιολόγηση των προσφορών (δικαιολογητικών συμμετοχής,
τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών), η επιτροπή αξιολόγησης
διαγωνισμού θα συντάξει σχετικό πρακτικό με βάση τις ηλεκτρονικές
οικονομικές και τεχνικές προσφορές των υποψηφίων και θα τις κατατάξει σε Συγκριτικό Πίνακα.
Κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή που θα καταθέσει την συμφερότερη προσφορά ανά τεμάχιο.
Η αξιολόγηση των προσφορών για την επιλογή του προμηθευτή θα γίνει βάσει
των διατάξεων των άρθρων του 9 & 20 του ΕΚΠΟΤΑ και οσάκις ως κριτήριο για  την τελική επιλογή ορίζεται να είναι :
 
<< Η ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ >>
οι συντελεστές βαρύτητας για την κάθε ομάδα θα είναι : (1) = 75% , (2) = 25%
οι δε ομάδες περιλαμβάνουν τα επιμέρους στοιχεία με την αντίστοιχο αναγραφόμενη βαθμολογία όπως ορίζεται στον Σχετ. πίνακα της διακήρυξης, το πεδίο μεγίστης και ελαχίστης βαθμολογίας ορίζεται και συμπληρούται δια της παρούσης ως εξής: το συνολικό άθροισμα της βαθμολογίας των επιμέρους στοιχείων εκάστης ομάδας καθορίζεται σε 100 βαθμούς για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Για κάθε προσφορά βαθμολογούνται τα επί μέρους στοιχεία των ομάδων. Η συνολική βαθμολογία κάθε ομάδας καθορίζεται σε 50 βαθμούς για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι βαθμούς 60  στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η αύξηση στους 60 βαθμούς πρέπει να προκύπτει από αύξηση όλων των επί μέρους στοιχείων της ομάδας. Η παραπάνω βαθμολογία μειώνεται μέχρι βαθμούς 40 στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις της διακήρυξης υπό την προϋπόθεση  ότι η  προσφορά έχει ήδη κριθεί ως αποδεκτή .  Η μείωση στους 40  βαθμούς πρέπει να προκύπτει από μείωση όλων των επί μέρους στοιχείων της ομάδας. Η συνολική βαθμολογία κάθε ομάδας σταθμίζεται με τον συντελεστή βαρύτητας της ομάδας . Ο γενικός βαθμός είναι όπως προσδιορίζεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μεγαλύτερο λόγο αθροίσματος των σταθμισμένων βαθμολογιών προς την ανοιγόμενη όπου απαιτείται, τιμή εκάστης προσφοράς,
ήτοι : ανοιγμένη προσφορά είναι : Γενικός βαθμός / Οικονομική Προσφορά.

11.5 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αξιολόγηση των προσφορών για την επιλογή του προμηθευτή γίνεται βάση των διατάξεων των άρθρων 9 και 20 του ΕΚΠΟΤΑ και ως κριτήριο για την τελική επιλογή ορίζεται να είναι:
Η ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου (ki) στον πίνακα που ακολουθεί θα κυμαίνεται από 40 έως 60, με
 
40 = υποκάλυψη κριτηρίου
50 = κάλυψη κριτηρίου
60 = υπερκάλυψη κριτηρίου
O παρακάτω πίνακας δείχνει πως επιμερίζονται οι συντελεστές βαρύτητας (Aki) των κριτηρίων των ομάδων Α και Β.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Σ.Β.Π)= ΒΑΘΜΟΣ Α’ ΟΜΑΔΑΣ + ΒΑΘΜΟΣ Β’ ΟΜΑΔΑΣ
Σ.Β.Π. = Bαθμός Σ(ki  x  Αki

ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
    ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
(Ki)
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ
(Aki)
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
Σε αναγωγή επί τοις εκατό.(Για την ηλ. Φόρμα)
  Α. ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 75 % 75 25 37,5
  1. Συμφωνία με ουσιώδη τεχν. Χαρακτ.(λειτουργ. και αισθητ.
Διαστάσεις κ.λ.π)
  15 22,5
  2. Τεχνική αξία (λειτουργικότητα, αποδοτικότητα και ασφάλεια,
παλαιότητα)
  10 15
  3.Ποιότητα και καταλληλότητα
 
     
  Β. ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΚΑΛΥΨΗΣ   25 % 25    
  1. Εγγύηση λειτουργίας   15 7,5
  2. Ποιότητα εξυπηρέτησης (τεχνική βοήθεια – ανταλλακτικά)   15 7,5
  3. Εμπειρία, ειδίκευση   10 5
  4. Χρόνος και τόπος παράδοσης   5 2,5
  5. Εκπαίδευση προσωπικού – επίδειξη λειτουργίας   5 2,5

ΣΥΝΟΛΑ                                                                                
100                     100                     100
 
Η αξιολόγηση γίνεται κατά τα άλλα όπως αναφέρεται στο άρθρο 14 της Ε.Σ.Υ.
Προσφορά της οποίας έστω και ένα κριτήριο σε οποιοδήποτε όχημα βαθμολογείται κάτω από την αντίστοιχη ελάχιστη βαθμολογία του κριτηρίου, αποκλείεται στο στάδιο αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας περισσότερων από μίας προσφορών, αυτές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά της Συνολικής Βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς, Σ.Β.Π. και προκρίνεται η προσφορά με την μεγαλύτερη Συνολική Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς. Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στην Συνολική Βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ. Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών που έχει προκύψει από την παραπάνω διαδικασία, προκρίνεται ως προσωρινός ανάδοχος της πράξης ο πρώτος στην κατάταξη του Συγκριτικού Πίνακα. Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω κριτήρια.
 
Άρθρο 12ο
Ισχύς προσφορών
 
12.1. Οι προσφορές ισχύουν επί ποινή αποκλεισμού για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών, από την ημέρα του διαγωνισμού.
12.2 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο Δήμος μπορεί, χωρίς οι διαγωνιζόμενοι να έχουν δικαίωμα για αντιρρήσεις να παρατείνει πριν από τη λήξη της, την προθεσμία για παράταση του χρόνου ισχύος των προσφορών, κατά ανώτατο όριο (3) μήνες κάνοντας το γνωστό εγγράφως στους διαγωνιζόμενους. Μετά την λήψη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού εκτός εάν συμφωνεί και ο ανάδοχος για την ματαίωση του διαγωνισμού.
Άρθρο 13ο
Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013.
 
Άρθρο 14ο
 
Προέλευση των προσφερόμενων υλικών
14.1 Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν με την προσφορά τους το εργοστάσιο, την χώρα προέλευσης και κατασκευής του αυτοκινήτου που προσφέρουν. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Μετά την υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε. Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία του εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με σχετική απόφαση του Δήμου που κοινοποιείται. Επίσης η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται για την κατασκευή έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνιζόμενους του δημοσίου και των ΟΤΑ που ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
 
14.2 Μετά την υπογραφή της σύμβασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η αλλαγή του εργοστασίου, με απόφαση του Δήμου.
 
14.3 Κατασκευή του υλικού σε εργοστάσιο, άλλο από εκείνο που δηλώθηκε στην προσφορά, χωρίς προηγούμενη κατά τα ανωτέρω έγκριση της υπηρεσίας, συνεπάγεται την κήρυξη του προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση, με τις προβλεπόμενες κυρώσεις.
Άρθρο 15ο
 
15.1. Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και
απορρίπτονται σαν απαράδεκτες.
15.2. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμοδίου
για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.
15.3. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμοδίου για την αξιολόγηση
των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
15.4. Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή. Η
απόφαση για την κατακύρωση της δημοπρασίας είναι δυνατόν να ληφθεί και
μετά την πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύμβαση να καταρτισθεί έγκαιρα, εάν συμφωνεί και ο προμηθευτής.
15.5. Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο
μαζί με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του επί των τυχών ενστάσεων που
υποβλήθηκαν κατά της διενέργειας του διαγωνισμού προτείνει προς την
Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 1797/88, 2000/1991
και του ΕΚΠΟΤΑ:
α.-  Κατακύρωση της προμήθειας,
β.-  Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση
ή μη όρων διακήρυξης ή τεχνικών προδιαγραφών.
15.6.Το αρμόδιο για την κατακύρωση του διαγωνισμού όργανο (Οικονομική Επιτροπή),
αφού λάβει υπόψη τα σχετικά του φακέλου της προμήθειας και την γνωμοδότηση
του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου,
αποφασίζει για την κατακύρωση – ανάθεση της προμήθειας.
15.7.Στον προμηθευτή στον οποίον έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προμήθειας
αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
α. Το είδος.
β. Την τιμή.
γ. Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της διακήρυξης και
της πρόσκλησης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτων.
δ. Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης . Ανακοίνωση που δεν περιλαμβάνει
τα στοιχεία της απόφασης αυτής, είναι άκυρη.
Ε. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.
15.8. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της
σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
15.9. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται
να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της
ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και
την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο προμηθευτής μπορεί να
προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από
την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο
χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται μετά από 10 ημέρες από
την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει στην
περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται από
την ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης, εφόσον η σύμβαση
υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσμίας των 10 ημερών που
αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
15.10. Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή, η ανακοίνωση
απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη δε
περίπτωση στέλνεται σχετικό τηλεγράφημα ή τηλετύπημα στον αλλοδαπό
προμηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωμή στον προμηθευτή προβλέπεται να
γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί
στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, η δε εγγύηση
συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και
αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
15.11. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να
υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του δημοτικού ή του
κοινοτικού συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 34 & 35 της με αριθμό 11389/1993 Υ.Α.
ΥπΕσ(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
15.12. 1) Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης καταρτίζεται από την
υπηρεσία η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
2) Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και όσων
αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία
της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:
α.-  τον τόπο και χρόνο υπογραφής σύμβασης,
β.-  τα συμβαλλόμενα μέρη,
γ.-  τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα,
δ.-  την τιμή,
ε.-  τον τόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών,
στ.- τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών,
ζ.-  τις προβλεπόμενες εγγυήσεις,
η.-  τις προβλεπόμενες ρήτρες,
θ.-  τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών,
ι.-  τον τρόπο πληρωμής,
ια.- τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται
αναπροσαρμογή,
ιβ.- τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας,
ιγ.- την παραλαβή αυτών.
15.13. Η σύμβαση για διενέργεια της προμήθειας καταρτίζεται με βάση τους όρους
της διακήρυξης και των τευχών που την συνοδεύουν, που με την προσφορά που
αποδέχεται ο ανάδοχος ή με βάση την έγκριση για την κατάρτισή της με την
οποία συμφωνεί ο ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους
αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Η σύμβαση υπογράφεται από τον
δήμαρχο.
15.14. Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν
συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
15.15. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α.- Παραδόθηκε το όχημα με πινακίδες έτοιμο για κυκλοφορία.
β.- Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος.
γ.- Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα
προβλεπόμενα από τη σύμβασης .
 
Άρθρο 16ο
Εγγυήσεις
 
16.1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.
– Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε
ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης (χωρίς το Φ.Π.Α.) .
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης.
Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας μπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
– Προσφορά, της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω
αξία, μπορεί να γίνει δεκτή εφόσον η εγγύηση υπολείπεται μέχρι ποσοστό 5%.
– Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή
ανατέθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης
εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία
ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή της ανάθεσης.
– Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και το τύπο που
περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται σ’ αυτές ότι αναφέρεται στο
άρθρο 26 της με αριθ. 11389/1993 Υ.Α. του Υπ.Εσ. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
16.2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
α.- Ο προμηθευτής στον οποίον έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει
εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α.
β.- Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
γ.- Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που
περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται σ’ αυτές ότι αναφέρεται στο
Άρθρο 26ο της με αριθ. 11389/1993 Υ.Α. του Υπ.Εσ. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
δ.- Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του
υλικού και ύστερα από κατάθεση Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 2% της συμβατικής
αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. και θα καλύπτει οπωσδήποτε χρονικό διάστημα πλέον
τριών Μηνών από τον χρόνο εγγύησης που δίνει η εταιρεία για την καλή
λειτουργία των αυτ/των.
16.3. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της ΕΟΚ και έχουν σύμφωνα με την
νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το δικαίωμα, συνοδευόμενες από επίσημη
μετάφρασή τους εις την Ελληνική.
16.4. Έντοκα γραμμάτια δημοσίου.
α.- Οι τίτλοι των εντόκων γραμματίων του δημοσίου γίνονται δεκτοί στην
ονομαστική τους αξία, ως εγγύηση συμμετοχής στους διαγωνισμούς.
β.- Σε περίπτωση που συντρέξουν οι οριζόμενες από τον παρόντα κανονισμό
περιπτώσεις κατάπτωσης της εγγύησης συμμετοχής, γίνεται εκποίηση των εντόκων
γραμματίων του δημοσίου στην αξία που αντιπροσωπεύουν κατά το χρόνο της
εκποίησής τους.
γ.- Η επιστροφή των εντόκων γραμματίων του δημοσίου γίνεται με παραλαβή τούτων
από τον δικαιούχο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του με την υπογραφή σχετικού
αποδεικτικού παραλαβής.__
 
Άρθρο 17ο
 
Ασφάλιση κατά τη μεταφορά
 
Τα υπό προμήθεια είδη θα ασφαλιστούν με μέριμνα του προμηθευτή σε ασφαλιστική εταιρεία πρώτης τάξης για κάθε είδους κίνδυνο, μεταφοράς συγκρούσεων, εκτροχιάσεων, προσκρούσεων, ανατροπής καθιζήσεως οδών, κατάρρευση γεφυρών, σηράγγων έκρηξης λεβήτων, πυρκαγιάς, μερικής κοπής ή ολικής, στάσεων πολέμου κλπ. μέχρι την ημέρα παράδοσης πλήρως του υλικού σε λειτουργία στο Δήμο αν έγινε παραλαβή (κυριότητα) τμήματος του υλικού.
 
Άρθρο 18ο
Προσκόμιση δείγματος
 
Εφ΄ όσον θεωρηθεί απαραίτητη  κατά την αξιολόγηση η προσκόμιση από τους διαγωνιζόμενους δείγματος για εξέταση από την επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών, αυτή θα γίνει σε χρόνο και τόπο που θα καθορισθεί από την Υπηρεσία.
 
Άρθρο 19ο
Ενστάσεις
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή, ως εξής:
19.1 Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού Υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών.
Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.
Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση που με την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης εφαρμόζονται τα εξής:
Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μετατίθεται η ημερομηνία της διενέργειας του διαγωνισμού κατά χρονικό διάστημα 20 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή, όσον αφορά την δημοσίευση ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.
19.2. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ’ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου.
Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο.
Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση του στην Οικονομική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά.
19.3. Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις της που αφορούν στην κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται για την νομιμότητά τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στον οικείο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κατά τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»), όπως αυτός ισχύει σήμερα.
 
Άρθρο 20ο
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών
 
Οι προσφορές, οικονομικές και τεχνικές θα είναι γραμμένες στην Ελληνική γλώσσα και θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σημεία, οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται εις βάρος του προσφέροντος.
 
Άρθρο 21ο
Χρόνος παράδοσης υλικών
 
21.1. Ο χρόνος παράδοσης του υπό προμήθεια εξοπλισμού ορίζεται σε τρεις (3)
μήνες  από την υπογραφή της σύμβασης, με πινακίδες και άδεια κυκλοφορίας.
 
21.2. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά
θα απορρίπτεται.
 
21.3. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και
με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση.
 
21.4. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση της Υπηρεσίας, μετά από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου να παρατείνεται μέχρι το 1/4 αυτού ύστερα
από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη
λήξη του συμβατικού χρόνου. Το χρονικό διάστημα από την υποβολή του
αιτήματος μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης , δεν μπορεί να
είναι μικρότερο από το 1/8 ολόκληρου του συμβατικού χρόνου μετά τη λήξη
του συμβατικού χρόνου παράδοσης, το υλικό δεν παραλαμβάνεται από την
επιτροπή παραλαβής μέχρι έκδοση της απόφασης σχετικά με αιτηθείσα
παράταση, άσχετα εάν το αίτημα του προμηθευτή υποβλήθηκε έγκαιρα. Ο
προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος
παράδοσης και δεν έχει υποβληθεί έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο
παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει το υλικό.
 
21.5. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την
προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για
την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5)
εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
 
21.6. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής τούτων, ο
προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο να αναφέρονται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.
 
21.7. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση της Υπηρεσίας, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου να μετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε
περίπτωση σοβαροτάτων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία
εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν
λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις
μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης – παράδοσης. δεν επιβάλλονται
κυρώσεις.
 
Άρθρο 22ο
Παραλαβή των υλικών
 
Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με αυτά που καθορίζονται στο άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ.
 
Άρθρο 23ο
Χρόνος παραλαβής των υλικών
 
23.1. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής
πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο.
 
23.2. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση ή και
άλλους ελέγχους που διενεργούνται από την ίδια την επιτροπή ή και ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα (όπως εργαστήρια, δοκιμαστήρια) που ανήκουν στο φορέα, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση ή και άλλους ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα που δεν ανήκουν στο φορέα, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού χωρίς να υπολογίζεται σε αυτόν το χρονικό διάστημα από την αποστολή των δειγμάτων του ελέγχου στην επιτροπή.
Εφόσον ο προμηθευτής δεν ειδοποιήσει έγκαιρα την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία που η επιτροπή είναι σε θέση να προβεί στη διαδικασία παραλαβής.
 
23.3. Εάν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν
πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια τότε και μόνον τότε εφόσον παρέλθουν 30 ημέρες μετά από ειδική όχληση του προμηθευτή και δεν διενεργηθεί η σχετική παραλαβή εντός της προθεσμίας αυτής, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Ο.Τ.Α. και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση της Υπηρεσίας με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων.
 
Σύμφωνα με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή. Στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 28ου του ΕΚΠΟΤΑ δεν απαιτείται να ληφθεί τέτοια απόφαση.
 
23.4 Ανεξάρτητα από την κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του
προμηθευτή, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από την επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Νομάρχη με ανάλογη εφαρμογή των αναφερομένων στην παράγραφο 10 του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από τη σύμβαση χρόνο και όταν :
α.  Το υλικό κρίνεται απορριπτέο, ο προμηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει
σύμφωνα με τα ισχύοντα, άλλως υπόκειται στις προβλεπόμενες σχετικές
κυρώσεις.
β.   Το υλικό παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, κρίνεται όμως
παραλειπτέο, ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση τούτων, εφόσον είναι δυνατόν, ή στην καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, εφόσον αποφασισθεί παραλαβή με έκπτωση. Για τις δύο παραπάνω ρυθμίσεις εκδίδεται απόφαση του Νομάρχη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
 
Η παραπάνω επιτροπή ελέγχου της παραγράφου αυτής προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες διαδικασίες που προβλέπονται από τη σύμβαση για την παραλαβή και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο ελέγχου. Τα τυχόν έξοδα βαρύνουν τον φορέα για τον οποίο προορίζονται τα υλικά. Οποιαδήποτε ενέργεια που τυχόν έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δε λαμβάνεται υπ΄ όψιν.
 
Άρθρο 24ο
Ποιοτικός έλεγχος στο εξωτερικό
 
24.1  Όταν τα υλικά εισάγονται από το εξωτερικό πριν τη φόρτωση τούτων ή κατά το
στάδιο κατασκευής τους, ο αγοραστής μπορεί να αναθέσει, με δαπάνες του και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί κρατικών προμηθειών, τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο σε διεθνές γραφείο ελέγχου. Στην περίπτωση αυτή, η οριστική παραλαβή του υλικού γίνεται στην Ελλάδα από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη σύμβαση και τις κείμενες διατάξεις. Εάν τα αποτελέσματα του ελέγχου της επιτροπής παραλαβής διαφέρουν από εκείνα του διεθνούς γραφείου ελέγχου, το γραφείο τούτο υποχρεούται να καλύψει κάθε σχετική ζημία που προέκυψε για το Ο.Τ.Α.
24.2. Έναντι του διεθνούς γραφείου ελέγχου ο προμηθευτής έχει τις εξής
υποχρεώσεις :
α. Να διαθέτει τα απαιτούμενα τεχνικά μέσα και εργατοτεχνικό προσωπικό για
μετακίνηση, μετατόπιση, στοιβασία κ.λ.π. του προς έλεγχο υλικού.
β. Να διαθέτει για την εξακρίβωση της ποιότητας του προς έλεγχο υλικού όσα
τεχνικά μέσα έχει στη διάθεσή του.
γ. Να έχει συγκεντρωμένα τα υλικά στην ίδια πόλη ή τοποθεσία, άλλως βαρύνεται με
τα πρόσθετα έξοδα του ελέγχου.
δ. Να ενημερώνει τα αρμόδια όργανα του διεθνούς γραφείου ελέγχου, σχετικά με την
πορεία εκτέλεσης της παραγγελίας.
ε. Σε περίπτωση απόρριψης των υλικών από το διεθνές γραφείο ελέγχου, ο
προμηθευτής βαρύνεται με τα έξοδα που θα προκύψουν από τον απαιτούμενο
δεύτερο έλεγχο ή ελέγχους.
 
24.3. Εάν δεν προσέλθει έγκαιρα το διεθνές γραφείο ελέγχου για τον έλεγχο του
υλικού, ο προμηθευτής υποχρεούται να απευθυνθεί στην αρμόδια υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.
 
24.4. Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων του υλικού, όπου τούτο απαιτείται,
κατά τον έλεγχο στο εξωτερικό, βαρύνει τον προμηθευτή.
 
24.5. Το διεθνές γραφείο ελέγχου υποχρεούται :
α.  Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι το υλικό δεν
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύμβασης, να μην εκδώσει το πιστοποιητικό ελέγχου, αλλά να ενημερώσει αμέσως τον αγοραστή προκειμένου να λάβει οδηγίες για τις περαιτέρω ενέργειές του.
β.   Να αποκαταστήσει κάθε ζημία που θα προκύψει σε βάρος του αγοραστή από
καθυστέρηση έκδοσης του πιστοποιητικού ελέγχου, ή από έκδοση πιστοποιητικού με εσφαλμένα στοιχεία.
 
24.6. Ο αγοραστής αντί να αναθέσει τον έλεγχο σε διεθνές γραφείο ελέγχου, μπορεί να αποστείλει επιτροπή από εξειδικευμένους υπαλλήλους του δημοσίου τομέα, για τη διενέργεια του ελέγχου στο εξωτερικό. Στην περίπτωση αυτή η επιτροπή συντάσσει και υποβάλλει στον αγοραστή πρακτικό του διενεργηθέντος ελέγχου. Οι υποχρεώσεις του προμηθευτή έναντι της επιτροπής είναι οι ίδιες με εκείνες προς το διεθνές γραφείο ελέγχου.
 
Άρθρο 25ο
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.
 
25.1. Σε περίπτωση που το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του
συμβατικού χρόνου όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του
χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται, εκτός των τυχόν
προβλεπομένων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως
εξής:
α.  Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το
1/2 του μέγιστου προβλεπομένου, χρόνου παράτασης, 2,5% επί της συμβατικής
αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του
μισού του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη
ημέρα.
β. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2 του χρονικού διαστήματος, 5%
επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
 
25.2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της
συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς το ΦΠΑ. Σε
περίπτωση που τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη
χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο
υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
 
25.3. Εφόσον με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σε αυτόν η
δυνατότητα να παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας εις βάρος του διαγωνισμού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσοστό 10% της συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο παρερχόμενο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.
 
Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά, ο διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα αυτού, ματαιώνονται, με απόφαση του Δήμου, ύστερα από την οριστική παραλαβή των υλικών.
 
25.4. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης παράδοσης ή
αντικατάστασης, με απόφαση της Υπηρεσίας ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος παράδοσης.
 
25.5. Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο
κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επομένη της λήξης του συμβατικού ή μετατεθέντος χρόνου παράδοσης, μέχρι της προσκόμισης του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου από δικαιοπραξία.
 
25.6. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής, γίνεται με
παρακράτηση από το λαβείν του προμηθευτή ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
 
25.7. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται
αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης.
 
Άρθρο 26ο 
Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση
 
26.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης των υλικών ολόκληρης ή μέρους της
συμβατικής ποσότητας, με απόφαση της Υπηρεσίας, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή τους με άλλα που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/4 του συνολικού συμβατικού χρόνου, σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Εάν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου του παρόντος άρθρου καθορίζεται προθεσμία 20 ημερών από την έκδοσή της για την επιστροφή  των απορριφθέντων υλικών και την παραλαβή τους από τον προμηθευτή. Εάν η παραλαβή αυτή γίνει μετά την παρέλευση των 5 πρώτων ημερών, επιβάλλεται πρόστιμο στον προμηθευτή 10% επί της αντίστοιχης συμβατικής αξίας. Σε περίπτωση τμηματικών παραδόσεων, τα απορριφθέντα υλικά δεν επιστρέφονται στον ανάδοχο, πριν από την ολοκλήρωση της παράδοσης από αυτόν των υλικών και των υπολοίπων τμηματικών παραδόσεων. Επίσης τα απορριφθέντα υλικά δεν επιστρέφονται πριν την παραλαβή των υλικών για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος και του δόθηκε δικαίωμα παράδοσης ή τη λήξη της προθεσμίας για την παράδοση τούτων. Το παραπάνω πρόστιμο του 10% επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή. Μετά την παρέλευση του εικοσαήμερου και εφόσον δεν παραληφθούν από τον ανάδοχο τα επιστρεφόμενα υλικά, πέραν του προστίμου, τα υλικά εκποιούνται ή καταστρέφονται  κατά την κρίση του φορέα, σύμφωνα με τα ισχύοντα.
 
26.2 Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης
ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε 20 ημέρες από την ημερομηνία της
οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που θα υποβληθεί απαραίτητα πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την εκπνοή της, με απόφαση της Υπηρεσίας, με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2.5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή καθώς  και η παράταση που τυχόν θα χορηγηθεί και ο προμηθευτής δεν παραλάβει την απορριφθείσα  ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής κατά τα ισχύοντα.
 
26.3 Με απόφαση του Δήμου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να
εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ότι ο προμηθευτής θα καταθέσει χρηματική εγγύηση, που θα καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.
 
Άρθρο 27ο
Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου
 
27.1 Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε για
να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση της Υπηρεσίας, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
 
27.2 Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από
την  σύμβαση, εφόσον δεν παρέδωσε τα υλικά σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο
άρθρο  15  της παρούσης.
 
27.3 Κατά τα λοιπά σε περιπτώσεις που προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος
επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33ο και 35ο της
με αριθμό 11389/93 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης.
 
Άρθρο 28ο
 
Εγγύηση καλής λειτουργίας
 
28.1 Ο προμηθευτής θα εγγυηθεί με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα υλικά που θα
προμηθεύσει θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους  όρους των προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών και σχεδίων και της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό του από υλικό άριστης ποιότητας και άριστης κατασκευής, απαλλαγμένο από οποιοδήποτε κρυμμένο ελάττωμα που αφορά είτε σχεδίαση, είτε υλικά κατασκευής και ότι αυτό θα ανταποκρίνεται από κάθε άποψη για την χρήση και λειτουργία για την  οποία προορίζεται. Για τον λόγο αυτό ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εργοστασιακή εγγύηση.
 
28.2 Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των υπό προμήθεια υλικών καθορίζεται
στις προσφορές των διαγωνιζομένων. Ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να είναι μικρότερος από ένα (1) χρόνο και θα αρχίζει από την παραλαβή του υλικού πλήρους και έτοιμου για λειτουργία.
 
28.3 Εάν κατά την προσωρινή παραλαβή έτοιμου (πλήρους ) υλικού αυτό ή τμήμα του
βρεθούν ότι δεν πληρούν τους όρους της συμφωνημένης σύμβασης και των τεχνικών προδιαγραφών και σχεδιαγραμμάτων και δεν θα είναι δυνατό κατά την απόλυτη κρίση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής με αντικατάσταση των ελαττωματικών εξαρτημάτων και αυτών που έχουν βλάβη ή συστατικών και παρελκομένων του υλικού να γίνει απόλυτα κατάλληλο και έτοιμο για την χρήση που προορίζεται θα απορρίπτεται και ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος χωρίς καμία αποζημίωση να αντικαταστήσει ολόκληρο το ακατάλληλο υλικό ή τμήμα αυτού μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από την επιτροπή  προσωρινής παραλαβής που αν περάσει άπρακτη ο προμηθευτής θα κηρυχθεί έκπτωτος και η εγγύηση που έχει κατατεθεί από αυτόν θα εκπέσει αυτοδίκαια υπέρ του Δήμου. Για κάθε αλλαγή – τροποποίηση ή επισκευή απαιτείται η προσκόμιση εγγράφου καταλληλότητας του υλικού από αρμόδια κρατική υπηρεσία με δαπάνες και ενέργειες του αναδόχου. Ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος και για την καταβολή των δαπανών για την αποσύνδεση του ακατάλληλου τμήματος και για την τοποθέτησή του και για κάθε σχετική δαπάνη με την αντικατάσταση του πιο πάνω τμήματος. Εκτός από τις πιο πάνω υποχρεώσεις του ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει το Δήμο για κάθε ζημιά που προκύπτει για αυτόν  από τις πιο πάνω βλάβες.
 
28.4  Κατά τον χρόνο της εγγύησης ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να κάνει  με
δικές του δαπάνες την άμεση αντικατάσταση κάθε ανταλλακτικού που θα παρουσιάζει βλάβη ή φθορά λόγω κακής ποιότητας  ή κακής συναρμολόγησης καθώς και την επισκευή κάθε βλάβης γενικά του υλικού που οφείλεται σε όμοιες αιτίες. Σε αποδεδειγμένη παράλειψη ή αμέλεια του προμηθευτή να κάνει τις πιο πάνω ενέργειες, θα κάνει ο Δήμος αυτές σε βάρος και για λογαριασμό του προμηθευτή ή με άλλο τρόπο που θα είναι δυνατόν να συμφωνηθεί.
 
28.5  Αυτοί που συμμετέχουν στο διαγωνισμό είναι υποχρεωμένοι με την προσφορά
τους να καθορίζουν τον τρόπο που θα αντιμετωπίζουν κατά τον χρόνο της εγγύησης τις ανάγκες που παρουσιάζονται για SERVICE και επισκευές και κατά περίπτωση καθώς ακόμα και να εξασφαλίζουν την ύπαρξη των ανταλλακτικών σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 9 της διακήρυξης .
 
Άρθρο   29Ο
Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 
29.1 Η πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής
αξίας μετά την προσωρινή παραλαβή.
 
29.2  Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
1) Τιμολόγιο του προμηθευτή.
2) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
3) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
4) Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής.
 
Άρθρο 30Ο
Δασμοί εισαγωγής-έξοδα μεταβίβασης-ταξινόμησης-πινακίδων-επιβαρύνσεις μειοδότη
 
30.1 Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι ο εργοδότης απαλλάσσεται
της καταβολής δασμών κατά τον εκτελωνισμό του υπό προμήθεια υλικού. Κατόπιν τούτου η τιμή του δεν θα επιβαρυνθεί με αντίστοιχο ποσό δασμών εισαγωγής και επομένως οι τιμές δεν θα περιλαμβάνουν κονδύλια που αντιστοιχούν σε
δασμούς. Η σχετική ατέλεια θα προσκομισθεί στο τελωνείο με μέριμνα του προμηθευτή.
30.2 Τα έξοδα μεταβίβασης-ταξινόμησης-πινακίδων βαραίνουν τον προμηθευτή.
30.3 Ο ανάδοχος θα βαρύνεται με κρατήσεις (2%) υπέρ ΤΑΔΚΥ, 4% (Σύμφωνα με τις
τροποποιήσεις του Ν. 4254/2014) παρακράτηση φόρου εισοδήματος & 0,10% υπέρ
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Το ποσοστό του Φ.Π.Α. που προβλέπεται από το Νόμο
βαρύνει το Δήμο.
 
Άρθρο 31Ο
κανόνες δημοσιότητας της διακήρυξης
 
Η περίληψη της παρούσης θα δημοσιευτεί άπαξ σε μια

 1. Σε μια (1) εβδομαδιαία του Νομού
 2. Σε δύο ημερήσιες του Νομού
 3. ΣΕ δύο οικονομικές
 4. στο Φ.Ε.Κ.

 
 

Μελιγαλάς 16/08/2016

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 
 
 

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Πρόσφατες αναρτήσεις