Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)»

Ξεκίνησε η διαδικασία διαβούλευσης των κοινωνικών φορέων σε Επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας για τη διαμόρφωση «ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ». Η εν λόγω διαδικασία εντάσσεται στη γενικότερη διαδικασία Διαβούλευσης που έχει ξεκινήσει το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας μετά την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για τους Άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD)», στο πλαίσιο του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας. Στο πλαίσιο αυτό καλούνται όλοι οι δυνητικοί από την πρόσκληση Φορείς Οργανώσεις σε άμεση διαδικασία Διαβούλευσης: Κινητοποίηση/Δικτύωση – Διαβούλευση επί του Προγράμματος – Σχέδιο Συγκρότησης «Κοινωνικής Σύμπραξης» με στόχο: την οργάνωση και τον τρόπο κινητοποίησης των Οργανώσεων Εταίρων και με γνώμονα τη διασφάλιση της καθολικότητας και της αντιπροσωπευτικότητας των Εταίρων της υπό συγκρότηση κάθε Κοινωνικής Σύμπραξης ανά Περιφερειακή ενότητα.

Συνοπτικά το αντικείμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» (ΕΠ-I) αποτελούν:

 1. Τρόφιμα (μακράς διαρκείας και φρέσκα καθώς και ειδικά τρόφιμα για βρέφη).
 1. Βασικές Υλικές Στερήσεις (ρουχισμός για παιδιά και ενήλικες/κυρίως αστέγους – είδη καθαρισμού και προσωπικής υγιεινής, παιδικά είδη/βιβλία, παιχνίδια, βρεφικός εξοπλισμός κλπ)
 2. Συνοδευτικά μέτρα σε υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, διατροφικών συμβουλών, υπηρεσιών κοινωνικοποίησης παιδιών κ.α.

Το εν λόγω πρόγραμμα στοχεύει στην αντιμετώπιση του «χάσματος» της φτώχειας, δηλαδή στην ακραία φτώχεια, καθώς και στην παιδική φτώχεια, δίδοντας έμφαση στις παρακάτω  αναλυτικές κατηγορίες ωφελουμένων:

 • Φτωχά νοικοκυριά που διαβιούν σε καθεστώς φτώχειας, ή ακραίας φτώχειας ή κινδύνου φτώχειας
 • Νοικοκυριά με παιδιά, και ιδιαιτέρως τα μονογονεϊκά και τρίτεκνα/πολύτεκνα, νοικοκυριά, τα οποία πλήττονται περισσότερο από συνθήκες αποστέρησης
 • Πολυμελείς Οικογένειες
 • Άστεγοι

Τα κριτήρια επιλογής των Οργανώσεων Εταίρων καθορίζονται με γνώμονα την εξασφάλιση του βέλτιστου συνδυασμού εμπειρίας στο αντικείμενο του ΕΠ, γνώση των ωφελουμένων τοπικά και διαχειριστική επάρκεια για λυσιτελή υλοποίηση των πράξεων.

Κριτήρια επιλογής για Επικεφαλής Οργανώσεις Εταίρους:

 • Διαχειριστική επάρκεια της Οργάνωσης Εταίρου
 • Επάρκεια της οργάνωσης Εταίρου να διενεργεί δημόσιες προμήθειες
 • Οικονομική βιωσιμότητά της Οργάνωσης Εταίρου σε σχέση με το μέγεθος και διάρκεια της πράξης

Κριτήρια επιλογής για όλες τις Οργανώσεις Εταίρους

 • Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Κανονισμού του Ταμείου
 • Η δυνατότητα καταγραφής και παροχής των δεδομένων/πληροφοριών που απαιτούνται από την Διαχειριστική Αρχή ή/και τον Κανονισμό του Ταμείου

Δυνητικές επικεφαλής Οργανώσεις Εταίροι του ΕΠ-Ι είναι:

 • Τοπική Αυτοδιοίκηση 1ου και 2ου Βαθμού (Δήμοι, Περιφέρειες, Δημοτικά/ Περιφερειακά ΝΠΔΔ ή Κοινωφελείς επιχειρήσεις, καθώς και αντίστοιχες Υπηρεσίες και Φορείς των Περιφερειών).
 • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου

Ως Οργανώσεις Εταίροι, επιπλέον των ανωτέρω, μπορούν να συμμετάσχουν:

 • ΝΠΙΔ πιστοποιημένα στο πλαίσιο του Ν.2646/98 και της ΚΥΑ Γ.Π:Π(2)γ/οικ. 34029/22-3-2012
 • Καταναλωτικές Οργανώσεις που εντάσσονται στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή (Ν.2251/94) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
 • ΜΚΟ που εντάσσονται στο Εθνικό Πιστοποιημένο Μητρώο ή/και μέλη της Ομοσπονδίας Εθελοντικών ΜΚΟ
 • Άτυπα κοινωνικά δίκτυα με πρωτοβουλίες και δράσεις διανομής ειδών σε απόρους σε τοπικό επίπεδο, τα οποία θα πρέπει να πιστοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2646/98 και να υπαχθούν στο Παρατηρητήριο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης (Ν. 4262/2014)

Η Επικεφαλής Οργάνωση Εταίρος και οι Οργανώσεις Εταίροι που συγκροτούν την Κοινωνική Σύμπραξη πρέπει να διαθέτουν:

 • Προηγούμενη εμπειρία με τις ομάδες στόχος της Πράξης
 • Προηγούμενη εμπειρία σχετική με το είδος υλικής στέρησης της Πράξης (π.χ. διανομή τροφίμων)
 • Προηγούμενη εμπειρία σχετική με τα προτεινόμενα συνοδευτικά μέτρα
 • Επάρκεια πόρων (εγκαταστάσεις αποθήκευσης/διανομής, κατάλληλο προσωπικό κλπ) για την υλοποίηση της Πράξης

Οι φορείς μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον έως την Τρίτη 27-01-2015 & ώρα 10:00 στο τηλ. 2721093861, κα Φωτ. Τζίβα (γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας)

 

 

Από Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη

Πρωτότυπο Κείμενο