Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

επιβολής τέλους χρήσεως κοινοχρήστων χώρων Δήμου Οιχαλίας

Στο  Μελιγαλά σήμερα, 10-06-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οιχαλίας συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Μελιγαλά ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 6638/10-06-2015 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν. 3852/10…..
112-2015

Πρόσφατες αναρτήσεις