Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ.

Ο Δήμος Οιχαλίας γνωστοποιεί ότι πρόκειται να καλυφθεί η θέση του Γενικού Γραμματέα στο Δήμο Οιχαλίας και καλεί  τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους.
Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17).
Β) Πτυχίο ή δίπλωμα σχολής Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ).
Γ) Να έχουν εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
Αίτηση, φωτοαντίγραφο Δ.Α.Τ., Βιογραφικό, φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών, Υ-Δ ότι κατέχει τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται και ότι δεν έχει κώλυμα διορισμού, αποδεικτικά εμπειρίας στη Τοπική Αυτοδιοίκηση και τυχόν λοιπά δικαιολογητικά.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά αποδεικτικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται από την Παρασκευή 13-3-2020 έως και την Πέμπτη, 19-3-2020 στα γραφεία του Δήμου (Πλατεία Αγίου Ιωάννου, Τ.Κ. 24002, Μελιγαλάς, υπόψη Προϊσταμένης Τμήματος Προσωπικού και Διοικητικής Μέριμνας – τηλ 2724360352) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες :
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ Γ Γ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ