Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΙΔΡΥΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

Με την αριθ. 5/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Οιχαλίας, εγκρίθηκε ομόφωνα η ίδρυση Γραφείου Εθελοντισμού  με τις παρακάτω αρμοδιότητες :

  • Την ενημέρωση, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα εθελοντισμού και αλληλεγγύης, µέσω της διοργάνωσης εκδηλώσεων, ημερίδων, συνεδρίων, εκθέσεων, λειτουργίας ιστοσελίδας, και άλλων συναφών προγραμμάτων και δράσεων που αφορούν στην προώθηση του εθελοντισμού στο Δήμο Οιχαλίας.
  • Τη διοργάνωση σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων εθελοντικών δράσεων µε σκοπό την κατάρτιση πολιτών και την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και άλλων προβλημάτων της τοπικής κοινωνίας.
  • Την τήρηση μητρώου εθελοντών (ομάδων εργασίας από εθελοντές πολίτες του Δήμου Οιχαλίας και άλλες τοπικές εθελοντικές οργανώσεις).
  • Την κατάρτιση και υλοποίηση ετήσιου σχεδίου δράσης εθελοντισμού.
  • Τη συνεργασία του Δήμου Οιχαλίας µε άλλους Δήμους και Περιφέρειες σε Θέματα αλληλεγγύης και εθελοντισμού (ανταλλαγή τεχνογνωσίας, πληροφόρησης και εμπειριών)

 
καθώς η σύσταση ομάδας εθελοντών, μέλη της οποίας   μπορεί να είναι όσοι κάτοικοι και δημότες του Δήμου επιθυμούν και υποβάλλουν αίτηση, έπειτα από σχετική εκδήλωση ενδιαφέροντος που θα δημοσιευτεί από το ∆ήµο. Για το σκοπό αυτό θα δημιουργηθεί «Μητρώο Εθελοντών Δήμου Οιχαλίας» στο οποίο θα καταγράφονται τα στοιχεία όσων υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην εθελοντική ομάδα.
Σκοπός της Ομάδας  Εθελοντών, είναι η παροχή, δια μέσου των µελών της, υπηρεσιών σε διάφορους τομείς όπως η κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη, η πολιτική προστασία, o καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων, η ανακύκλωση, η προστασία του περιβάλλοντος, ο πολιτισμός, η παιδεία, ο αθλητισμός, κλπ.
Οι υπηρεσίες των εθελοντών προσφέρονται για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς  και χωρίς οικονομική ανταμοιβή.
Έδρα της Ομάδας Εθελοντών είναι το δημοτικό κατάστημα Οιχαλίας.   Στα πλαίσια της λειτουργίας της Ομάδας Εθελοντών, μπορούν να λειτουργούν αποκεντρωμένες Ομάδες Εθελοντών στις έδρες των Τοπικών Κοινοτήτων, υπό την εποπτεία του Γραφείου Εθελοντών.
Ο Δήμος θα προσφέρει στο Γραφείο Εθελοντισμού κάθε δυνατή υλικοτεχνική υποδομή για την επίτευξη των σκοπών του.