Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

Καινοτόμος και εξωστρεφής δράση για το φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα του Δήμου Οιχαλίας μέσω του Πράσινου Ταμείου

Με το βλέμμα στραμμένο στην ανάπτυξη και το αύριο που αξίζει στους δημότες και την ευρύτερη περιοχή η οποία είναι ιδιαίτερου φυσικού κάλλους με έντονο παράλληλα το πολιτιστικό απόθεμα, συνεχίζει να πορεύεται η Δημοτική Αρχή Οιχαλίας. Στο πλαίσιο αυτό, ξεχωριστή είναι η εξωστρεφής δράση που προγραμματίζει με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο σε μια προσπάθεια βελτίωσης της βιωσιμότητας του αστικού και ανάδειξης  του φυσικού περιβάλλοντος. Η δράση προϋπολογισμού 15.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ φέρει τον χαρακτηριστικό τίτλο: «Ενώνοντας το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον του Δήμου Οιχαλίας μέσα από το Νέο Ευρωπαϊκό BAUHAUS» και θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τον Οδηγό Υλοποίησης Έργων «Οικονομική Υποστήριξη Εξωστρεφών Δράσεων 2024» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 του Χ.Π. «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ 2024».

Η συζήτηση, επώαση και προτεραιοποίηση εμπνευσμένων μετασχηματιστικών παρεμβάσεων στον Δήμο, ενισχύουν το τρίπτυχο των  συμπληρωματικών  αξιών του Νέου Ευρωπαϊκού BAUHAUS στην καθημερινή ζωή, τους χώρους διαβίωσης και τις εμπειρίες και ειδικότερα, στην αειφορία μέσα από την προώθηση κλιματικών στόχων, κυκλικότητα, μηδενική ρύπανση και βιοποικιλότητα, την αισθητική μέσα από την αύξηση της ποιότητας της εμπειρίας και του στυλ πέρα από τη λειτουργικότητα και την ένταξη μέσα από την ανάδειξη της διαφορετικότητας, της προσβασιμότητας και της οικονομικής προσιτότητας. Το Πράσινο Ταμείο άλλωστε στοχεύει στην ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος  με την διαχειριστική, οικονομική, τεχνική και χρηματοπιστωτική υποστήριξη προγραμμάτων, μέτρων, παρεμβάσεων και ενεργειών που αποβλέπουν στην ανάδειξη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, η στήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας και την εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος μέσω της διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης των πόρων.

Τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον Δήμο, πρέπει να αναδειχθούν και να αξιοποιηθούν με έναν τρόπο βιώσιμο, συμπεριληπτικό και δίκαιο. Για τον λόγο αυτό είναι σημαντικό να προσεγγιστούν μέσω του Νέου Ευρωπαϊκού BAUHAUS που συνιστά μια περιβαλλοντική, οικονομική και πολιτιστική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποσκοπεί να συνδυάσει τον σχεδιασμό, τη βιωσιμότητα, την προσβασιμότητα, την οικονομική προσιτότητα και τις επενδύσεις, προκειμένου να συμβάλει στην υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Η εξωστρεφής δράση στοχεύει να προσεγγίσει καλλιτέχνες, ακτιβιστές, σχεδιαστές, αρχιτέκτονες, φοιτητές, επιστήμονες, μηχανικούς, δημιουργικά μυαλά όλων των κλάδων, φορείς χάραξης πολιτικής και όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες. Το κάλεσμα θα προηγηθεί της εκδήλωσης.

Απώτερος στόχος είναι η προσαρμογή του επιχειρησιακού σχεδιασμού του Δήμου στο Νέο Ευρωπαϊκό BAUHAUS μέσα από την συζήτηση στους ακόλουθους τομείς δράσης:

  • Ανακαίνιση υφιστάμενων κτιρίων και δημόσιων χώρων με πνεύμα κυκλικότητας και ουδετερότητας άνθρακα.
  • Διατήρηση και μετασχηματισμού της πολιτιστικής κληρονομιάς.
  • Ανάπλαση αστικών ή μη αστικών χώρων.

Και η διερεύνηση οικοδόμησης προτάσεων για ένταξη των υπό συζήτηση παρεμβάσεων στα χρηματοδοτικά εργαλεία που στηρίζουν το Νέο Ευρωπαϊκό BAUHAUS.

Η δράση σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί εντός του Μαΐου του 2024 και ο σχεδιασμός συνδέεται με την αναπτυξιακή προοπτική του Δήμου, καθώς τα αποτελέσματα της εκδήλωσης θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν εγκαίρως για την υποβολή προτάσεων παρεμβάσεων χρηματοδότησης σε ανοικτές προσκλήσεις του 2024.