ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ 3ΩΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 2023+2024

Δελτία Τύπου