Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΜΕΧΡΙ 31/12 Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ « ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ».

 
 Ο Δήμος Οιχαλίας, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17.05.2019 τεύχος Α’) και το άρθρο 6ο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΦΕΚ 145/30-09-2019 τεύχος Α΄) ρυθμίζει οφειλές που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως τις 29.11.2019.
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019.
Συγκεκριμένα:
Α. Στη ρύθμιση του Ν. 4611/2019 υπάγονται οι οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και 29.11.2019.
Β. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις (πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων) με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους.
Γ. Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.
Δ. Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου ( τηλ.: 2724360349 – 2724027081).
 
                                                                                ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.

Πρόσφατες αναρτήσεις