ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

Αριθμ. Απόφασης 79/2022

ΘΕΜΑ: «Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του  (άρθρο 59)»

 

Η Δήμαρχος Οιχαλίας

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134) και από το άρθρο 47 του Ν.4647/19 (Α’ 204) αναφορικά με τους άμισθους Αντιδημάρχους.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.”
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
 5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. 2891/15.3.2013 ΦΕΚ Β΄ 630) για τον Δήμο Οιχαλίας, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 11.228 κατοίκους.
 6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Οιχαλίας έχει πέντε (5) Δημοτικές Ενότητες.
 7. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν έως πέντε (5) Αντιδήμαρχοι και επιπλέον αυτών δύο (2) άμισθοι Αντιδήμαρχοι.
 8. την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019:Ορισμός Αντιδημάρχων.
 9. την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.48/22119/07.04.2020:Ορισμός Αντιδημάρχων
 10. την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.809/85741/19.11.2021 Ορισμός Αντιδημάρχων
 11. Τις αριθ. 823/2019, 995/2019, 21/2020, 112/2021, 429/2021 και 437/2021 Αποφάσεις Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων.
 12. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ Β΄814/12-3-2020) όπως αυτός έχει τροποποιηθεί.
 13. Την ανάγκη ανάθεσης της εποπτείας και του συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1.-  Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Οιχαλίας, με θητεία από 8-3-2022 μέχρι 31-12-2023 εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

 I. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Δημητρακόπουλο Κωνσταντίνο και του μεταβιβάζει:

 α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Οικονομικών θεμάτων και ιδίως:

i. Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων.

 ii. Την έκδοση του τεκμηριωμένου αιτήματος, την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

 1. Διοικητικών θεμάτων και ιδίως:

– την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα  των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης.

– την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού

– την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών

– τη λειτουργία των ΚΕΠ,

– τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση,

– τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια

– τη λειτουργία των υπηρεσιών Αλλοδαπών και μεταναστών

– την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

 1. Καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου

-τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,

– την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

– την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.

– τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος

– την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο  των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή

– τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών

– τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.

– την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α’/2001)

– γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και  την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

 1. Την τέλεση πολιτικών γάμων. Την αρμοδιότητα αυτή διατηρεί και η ίδια η Δήμαρχος.

β. Κατά τόπον τις αρμοδιότητες για τη Δημοτική Ενότητα Δωρίου σε συνεργασία με τον Εντεταλμένο Σύμβουλο της Δ.Ε. Δωρίου:

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας.

ζ) την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός της Δημοτικής Ενότητας υλικών και περιουσιακών στοιχείων

η) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:

– της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και των αντλιοστασίων

– της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας της δημοτικής ενότητας, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων

– Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

II. Ορίζει άμισθο Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μακρυνιώτη Γεώργιο και του μεταβιβάζει:

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Των τεχνικών έργων και μελετών που αφορούν την ύδρευση- αποχέτευση ιδίως την εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος Ύδρευσης – Αποχέτευσης

– τη συντήρηση και διαχείριση των συστημάτων ύδρευσης και άρδευσης

– των αντλιοστασίων

– της συντήρησης και διαχείρισης της  αποχέτευσης και του βιολογικού καθαρισμού.

– των αντιπλημμυρικών και  εγγειοβελτιωτικών έργων

 1. Την τέλεση πολιτικών γάμων. Την αρμοδιότητα αυτή διατηρεί και η ίδια η Δήμαρχος.

β. Κατά τόπον τις αρμοδιότητες για τη δημοτική ενότητα Μελιγαλά:

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας .

ζ) την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός της Δημοτικής Ενότητας υλικών και περιουσιακών στοιχείων

η) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:

– της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και των αντλιοστασίων

– της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας της δημοτικής ενότητας, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων

– Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και  την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

 

III. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Τράγο Δημοσθένη και του μεταβιβάζει:

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας και ιδίως

– Την εποπτεία και ευθύνη της διαχείρισης των αποβλήτων και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο

– Την εποπτεία και ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.

– Την εποπτεία και ευθύνη της αποκομιδής των αποβλήτων και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο

– Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα

 1. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και ιδίως:

– την υποστήριξη και  κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, την εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων, την υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων, την πρόνοια απόρων και αστέγων, τις δράσεις εθελοντισμού και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, την απασχόληση.

– την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης που προβλέπονται στο άρθρο 75 του ν. 3463/06 περίπτωση ε΄ του ΚΔΚ και ιδίως τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, πιστοποιητικών, επιδομάτων, την επιβολή προστίμων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και της κείμενης νομοθεσίας της περίπτωσης αυτής και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

 1. Παιδείας και Πολιτισμού και ιδίως

τις αρμοδιότητες της παιδείας και του πολιτισμού στον οποίο περιλαμβάνονται, ιδίως τα οριζόμενα στο άρθρο 75 του ν. 3463/06 και τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή κυρώσεων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

– τη χορήγηση της χρήσης – διάθεσης των αιθουσών και χώρων του Δήμου για Πολιτιστικές και Κοινωνικές εκδηλώσεις.

4. Την τέλεση πολιτικών γάμων. Την αρμοδιότητα αυτή διατηρεί και η ίδια η Δήμαρχος.

β. Κατά τόπον τις αρμοδιότητες για την  δημοτική ενότητα Οιχαλίας:

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας .

ζ) την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός της Δημοτικής Ενότητας υλικών και περιουσιακών στοιχείων

η) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:

– της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και των αντλιοστασίων

– της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας της δημοτικής ενότητας, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων

– Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και  την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

IV. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Φίλο Λεωνίδα και του μεταβιβάζει:

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Την ευθύνη λειτουργίας και επισκευής των μηχανημάτων του Δήμου, της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού.
 1. Ανάπτυξης και Προγραμματισμού και ιδίως τα θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνοτροφίας)
 1. Κυκλοφοριακού και ιδίως : τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της  κυκλοφορίας, την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα τη λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της  κυκλοφορίας, τις αρμοδιότητες στον τομέα των μεταφορών.

τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή κυρώσεων για τις ανωτέρω περιπτώσεις και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

 1. Αθλητισμού και νεολαίας και ιδίως:

– τις αρμοδιότητες του αθλητισμού στον οποίο περιλαμβάνονται, ιδίως τα οριζόμενα στο άρθρο 75 του ν. 3463/06 και τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή κυρώσεων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

– τη Συμβουλευτική Αγωγή και Δράσεις Νεολαίας, το Τοπικό Συμβούλιο Νέων, των θεμάτων Νεολαίας, το Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας

 1. Την τέλεση πολιτικών γάμων. Την αρμοδιότητα αυτή διατηρεί και η ίδια η Δήμαρχος.

 

V. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ντονά Ηλία και του μεταβιβάζει:

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Ανάπτυξης και Προγραμματισμού και ιδίως τα θέματα προβολής και Τουρισμού τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης
 2. Τεχνικών Έργων και Υποδομών (εκτός ύδρευσης – αποχέτευσης) και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα  της Διεύθυνσης των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης – Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Έργων Κοινοχρήστων χώρων και Παιδικών Χαρών, Δικτύων, τεχνικών Συνεργείων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών – Επίβλεψης έργων.
 3. Το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας.
 4. Την εποπτεία και ευθύνη του Περιβάλλοντος και ιδίως:

– Την εποπτεία και ευθύνη του πρασίνου όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο

– την επίβλεψη μελετών και έργων Πρασίνου

– την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος

– Την  ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και  βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων,

– την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, θέματα ΒΙ.ΠΕ. Μελιγαλά, έρευνας  και τεχνολογίας

 1. Την τέλεση πολιτικών γάμων. Την αρμοδιότητα αυτή διατηρεί και η ίδια η Δήμαρχος.

β. Κατά τόπον τις αρμοδιότητες στη δημοτική  ενότητα Ανδανίας:

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας .

ζ) την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός της Δημοτικής Ενότητας υλικών και περιουσιακών στοιχείων

η) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:

– της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και των αντλιοστασίων

– της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας της δημοτικής ενότητας, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων

– Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και  την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

VI. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Τασιόπουλο Γεώργιο και του μεταβιβάζει:

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Την εποπτεία και ευθύνη του Ηλεκτροφωτισμού

– Την ευθύνη του ηλεκτροφωτισμού όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.

– την επίβλεψη μελετών και έργων Ηλεκτροφωτισμού

– Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων

 1. Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου – Γραμματείας.
 2. Την τέλεση πολιτικών γάμων. Την αρμοδιότητα αυτή διατηρεί και η ίδια η Δήμαρχος.

β. Κατά τόπον τις αρμοδιότητες για τη δημοτική ενότητα Είρας σε συνεργασία με τον Εντεταλμένο Σύμβουλο για τη Δ.Ε. Είρας :

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας.

ζ) την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός της Δημοτικής Ενότητας υλικών και περιουσιακών στοιχείων

η) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:

– της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και των αντλιοστασίων

– της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας της δημοτικής ενότητας, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων

– Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και  την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

2.-  Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου η αναπλήρωση τους γίνεται ως εξής:

3.-     Όταν η Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα της ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Δημητρακόπουλος Κωνσταντίνος, που αναπληρώνει τη Δήμαρχο.

4.-     Ο άμισθος αντιδήμαρχος δεν δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής.

5.-     Ορίζει ως εντεταλμένο σύμβουλο τον δημοτικό σύμβουλο κ. Αντωνόπουλο Ιωάννη για τα θέματα κατά τόπον αρμοδιότητας για τη Δημοτική Ενότητα Δωρίου.

6.-     Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.»

 


ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας είναι 27μελές.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:

 1. ΤΣΑΛΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ , Πρόεδρος
 2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Αντιπρόεδρος
 3. ΣΚΛΗΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, γραμματέας

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:

 1. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 2. ΝΤΟΝΑΣ ΗΛΙΑΣ
 3. ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 4. ΣΚΛΗΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 5. ΤΡΑΓΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
 6. ΦΙΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
 7. ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 8. ΤΣΑΛΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 9. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 10. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 11. ΒΕΡΓΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
 12. ΝΤΟΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 13. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 14. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΧΑΝΤΖΑΡΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
 15. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 16. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 17. ΡΕΒΗ ΑΛΙΚΗ
 18. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
 19. ΣΤΕΦΑΝΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 20. ΔΙΑΓΟΥΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 21. ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 22. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 23. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
 24. ΚΟΥΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 25. ΔΡΟΥΜΠΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 26. ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 27. ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Δημητρακόπουλος Κωνσταντίνος

Τακτικά Μέλη:

 1. Ντονάς Ηλίας
 2. Μακρυνιώτης Γεώργιος
 3. Φίλος Λεωνίδας
 4. Καραμπούλας Δημήτριος
 5. Σταυρόπουλος Ηλίας
 6. Αδαμόπουλος Σπυρίδων

Αναπληρωματικά Μέλη:

 1. Τασιόπουλος Γεώργιος
 2. Τράγος Δημοσθένης
 3. Αντωνόπουλος Ιωάννης
 4. Ντονάς Κωνσταντίνος
 5. Βεργής Ευθύμιος
 6. Μέρμηγκας Γεώργιος
 7. Διαγούπης Γεώργιος
 8. Δρούμπαλης Παναγιώτης

Αρμοδιότητες

Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου.
Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) συντάσσει τον προϋπολογισμό του δήμου,
β) ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου,
γ) προελέγχει τον απολογισμό,
δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις,
ε) συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες,
στ) μελετά την ανάγκη συνάψεως δανείων, καταρτίζει τους όρους τους και εισηγείται σχετικά στο δημοτικό συμβούλιο,
ζ) εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών,
η) αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών,
θ) εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο ετήσιο σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας του δήμου. Παρακολουθεί την υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου και ενημερώνει το δημοτικό συμβούλιο,
ι) αποφασίζει για ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
ια) εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 73 παρ.1B v) και παρακολουθεί την υλοποίησή τους,
ιβ) αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές,
ιγ) αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων,
ιδ) αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ,
ιε) αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια. Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Κ.Δ.Κ.


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Πρόεδρος: Ντονάς Ηλίας

Τακτικά Μέλη:

 1. Αντωνόπουλος Ιωάννης
 2. Μακρυνιώτης Γεώργιος
 3. Τσάλτας Ιωάννης
 4. Χριστοπούλου – Χατζάρα Ευσταθία
 5. Ρέβη Αλίκη
 6. Μητρόπουλος Παύλος

Αναπληρωματικά Μέλη:

 1. Τράγος Δημοσθένης
 2. Φίλος Λεωνίδας
 3. Τασιόπουλος Γεώργιος
 4. Ντονάς Κωνσταντίνος
 5. Καραμπούλας Δημήτριος
 6. Στεφανούρης Αθανάσιος
 7. Δρούμπαλης Παναγιώτης

 

Αρμοδιότητες

1.Η επιτροπή ποιότητας ζωής συνιστάται σε δήμους άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων του δήμου. Κατά την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων της λαμβάνει ειδική μέριμνα για το σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και εν γένει την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες.

Ειδικότερα:

Α. Είναι αρμόδια, με την επιφύλαξη του άρθρου 83, για:

i) τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου,

ii) την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του δήμου, [1]

iii) τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής.

Η σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες αφότου περιέλθουν στην επιτροπή όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και στοιχεία.

Β. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο:

i) θέματα καθορισμού χρήσεων γης,

ii) θέματα ρυθμιστικών σχεδίων, προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και έγκρισης πολεοδομικών μελετών,

iii) τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος,

iv) τη λήψη αποφάσεων για θέματα χωροθέτησης κοιμητηρίων, κατά τις προβλέψεις του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α΄), κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και άλλων, σχετικών με το αντικείμενο, αρμοδιοτήτων του,

v) το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ..

2.Η επιτροπή ποιότητας ζωής συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στους τομείς αρμοδιότητάς της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο.

3.Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία, και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες των προηγούμενων παραγράφων.

4.Η επιτροπή ποιότητας ζωής με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.


Ν.Π.Δ.Δ.

Α. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ KAI ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

Στο Δήμο Οιχαλίας συστάθηκε ένα ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ KAI ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ», μετά τη συγχώνευση των Νομικών Προσώπων:

 1. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ.Δ. Διαβολιτσίου Δήμου Ανδανίας»,
 2. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ.Δ. Δωρίου,Δήμου Δωρίου»,
 3. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δήμου Μελιγαλά»,
 4. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΙΓΑΛΑ»,
 5. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» Δήμου Δωρίου,
 6. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΓΙΑΝΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» Δήμου Μελιγαλά και
 7. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΩΡΙΟΥ» Δήμου Δωρίου

ΣΚΟΠΟΙ

1. Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών

Ειδικότερα:

• Η καθημερινή φύλαξη, φροντίδα, ημερήσια διατροφή διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία νηπίων και βρεφών εργαζομένων γονέων,

• Η πολύπλευρη νοητική, συναισθηματική, κοινωνική, ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών,

• Η προπαρασκευή τους για τη φυσική μετάβασή τους από την οικογενειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον.

• Η ίδρυση και λειτουργία Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών

• Η διοργάνωση εκδηλώσεων στα πλαίσια των παραπάνω σκοπών.

2. Αθλητισμός

Ειδικότερα:

• Η ανάπτυξη και υποστήριξη Μαζικού, Σωματειακού, Σχολικού Αθλητισμού όλων των βαθμίδων και γενικά κάθε μορφής άθλησης για τη διατήρηση και προβολή της αθλητικής παράδοσης της περιοχής του Δήμου Οιχαλίας.

• Η καλλιέργεια των αθλητικών ιδεών, των σωματικών και πνευματικών ικανοτήτων, η καλλιέργεια και η διάδοση του αθλητικού πνεύματος σε όλους τους δημότες, μακριά από φανατισμούς, ανταγωνισμούς και κερδοσκοπικούς στόχους.

• Η δημιουργία, λειτουργία και συντήρηση αθλητικών κέντρων και γυμναστηρίων, χώρων αθλοπαιδιών και γυμναστικής, έτσι που να καλύπτονται οι αυξημένες ανάγκες για άθληση των συμπολιτών μας, ιδιαίτερα των νέων.

• Η υποστήριξη αθλητικών εκδηλώσεων Διεθνούς, Εθνικού, Περιφερειακού, επιπέδου και σε επίπεδο Νομού, των φορέων τοπικού χαρακτήρα, καθώς και των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

• Η συνεργασία με τους αθλητικούς φορείς (σωματεία, ενώσεις κ.λπ.) για την ανάπτυξη και πρόοδο του αθλητισμού και η λειτουργία επιτροπών για την αξιοποίηση κάθε δυνατότητας ανάπτυξης του αθλητισμού.

• Η διοργάνωση εκδηλώσεων στα πλαίσια των παραπάνω σκοπών.

3. Παιδεία Ειδικότερα:

• Η ίδρυση και λειτουργία κέντρου δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (ΚΔΑΠ), κ.λπ.

• Η ίδρυση και λειτουργία Βιβλιοθήκης κ.λπ.

• Εφαρμογή Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης κ.λπ.

• Η διοργάνωση εκδηλώσεων στα πλαίσια των παραπάνω σκοπών.

Διοικείται από 13μελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Πρόεδρος: Μπούζας Ιωάννης

Αντιπρόεδρος : Μητρόπουλος Παύλος

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 1. ΦΙΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
 2. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 3. ΛΟΝΤΟΥ ΜΑΡΘΑ
 4. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 5. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
 6. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΑΝΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
 7. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 8. ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΗ – ΠΟΛΙΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 9. ΤΡΑΓΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
 10. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 11. ΝΙΚΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 1. ΤΣΑΛΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 2. ΝΤΟΝΑΣ ΗΛΙΑΣ
 3. ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 4. ΚΑΡΑΜΑΝΤΖΑΝΗ ΜΑΡΙΚΑ
 5. ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
 6. ΔΕΡΤΙΜΑΝΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
 7. ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 8. ΒΩΒΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
 9. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
 10. ΔΡΟΥΜΠΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 11. ΣΚΛΗΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 12. ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 13. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Β.  Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Οιχαλίας

Συστάθηκε με τη συγχώνευση των παρακάτω ΝΠΔΔ :

 1. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου −Νηπιαγωγείου Μελιγαλά
 2. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Διαβολιτσίου
 3. Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Διαβολιτσίου
 4. Σχολική Επιτροπή Ολοήμερου Δημοτικού −Νηπιαγωγείου Δωρίου
 5. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου −Νηπιαγωγείου Μερόπης
 6. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Ψαρίου

Σκοπός της σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης θα είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, ή των αρμοδιοτήτων που δίνονται κάθε φορά από διάταξη νόμου.

Διοικείται από 13μελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Πρόεδρος: Πέτροβας Κωνσταντίνος

Αντιπρόεδρος : Ρέβη Αλίκη

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 1. Μέρμηγκας Γώργιος
 2. Δρούμπαλης Παναγιώτης
 3. Καραμπούλας Δημήτριος
 4. Μιτζας Ιωάννης
 5. Βώβου Βασιλική
 6. Νανόπουλος Ιωάννης
 7. Πετρόπουλος Φώτιος
 8. Διαγούπη Μαρία
 9. Γεωργακοπούλου Αθηνά
 10. Μοναστηριακού Αλεξία-Νεκταρία-Ευανθία
 11. Σακκάς Βασίλειος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 1. Ηλιόπουλος Ιωάννης
 2. Παναγιωτόπουλος Δημήτριος
 3. Τσουκαλάς Ανδρέας
 4. Μακρυνιώτης Γιώργος
 5. Ρερές Παναγιώτης
 6. Γουδέλης Νικόλαος
 7. Νικολακόπουλος Λεωνίδας
 8. Αργυροπούλου Ευγενία
 9. Καρατζούλια Χριστίνα
 10. Πετρακόγιαννη Κωνσταντίνα
 11. Νάκη Αριστέα

Γ. Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Οιχαλίας

Συστάθηκε με τη συγχώνευση των παρακάτω ΝΠΔΔ :

 1. Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου −Λυκείου Μελιγαλά
 2. Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου −Λυκείου Δωρίου
 3. Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου −Λυκείου Διαβολιτσίου
 4. Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Μερόπης

Σκοπός της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιαςεκπαίδευσης θα είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού,ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχωνσχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, ή των αρμοδιοτήτων που δίνονται κάθε φορά από διάταξη νόμου.

Διοικείται από 13μελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Πρόεδρος: Κόλιας Αθανάσιος

Αντιπρόεδρος : Τσάλτα Παναγιώτα

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 1. Λιόγας Νικόλαος
 2. Δρούμπαλης Παναγιώτης
 3. Ηλιόπουλος Ιωάννης
 4. Χαντζάρα-Βούρβαχη Αθανασία
 5. Τράγος Δημοσθένης
 6. Δασκαλόπουλος Δημήτριος
 7. Κιουρή Χαρίκλεια
 8. Θεοχάτη αναστασία
 9. Ρερές Γεώργιος
 10. Νικολοπούλου Φωτεινή
 11. Σταυροπούλου Μαρία

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 1. Καραμπούλας Δημήτριος
 2. Μιτζάς Ιωάννης
 3. Τσουκαλάς Ανδρέας
 4. Κατσιμπάρος Ανδρέας
 5. Ρέβη Αλίκη
 6. Αργυροπούλου Ευγενία
 7. Κωνσταντίνου Ευσταθία
 8. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
 9. Καποπούλου Χριστίνα
 10. Μπαλτουμά Ελένη
 11. Σακκάς Βασίλειος
 12. Νάκη Αριστέα
 13. Κοράκης Ιωάννης

Ν.Π.Ι.Δ.

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

Στο Δήμο Οιχαλίας συστάθηκε ένα ΝΠΙΔ με την επωνυμία «», μετά τη συγχώνευση των Κοινωφελών Επιχειρήσεων:

 1. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕΛΙΓΑΛΑ»  &
 2. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΔΑΝΙΑΣ»

ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

• Η εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης

• Η διαχείριση του περιβάλλοντος, n προώθηση της αείφόρου ανάπτυξης, n περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση

• Κατάρτιση και Προώθηση στην Απασχόληση νέων κλπ.

• Η εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας

Σύμφωνα με το άρθρο 254, παρ. 2 του Κ.Δ.Κ. είναι δυνατή η παράλληλη επιδίωξη περισσότερων σκοπών, οι οποίοι είναι μεταξύ τους συναφείς και σε κάθε περίπτωση δεν έχουν εμπορικό ή βιομηχανικό χαρακτήρα.

Τα αντικείμενα της επιχείρησης θα αφορούν την οργάνωση λειτουργιών, την ανάπτυξη δραστηριοτήτων και την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τους παραπάνω σκοπούς και αναλυτικά έχουν ως εξής:

1. Στον τομέα της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης

• Η δημιουργία κέντρου αγωγής υγείας, κέντρου συμβουλευτικής στήριξης / πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών, δομών «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ», Ιατροκοινωνικό Κέντρο τσιγγάνων, Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) κ.λπ.

• Η στήριξη τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών στο πλαίσιο των αντίστοιχων δημοτικών πολιτικών.

• Η συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών, ευπαθών ομάδων πληθυσμού και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.

• Έκδοση περιοδικού ή ανάλογες τέτοιες δράσεις γιατην ενημέρωση των κατοίκων για τις τοπικές εξελίξεις και τις δράσεις του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων

2. Στον τομέα του περιβάλλοντος

• Η υλοποίηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, με βάση το σχεδιασμό του Δήμου.

• Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής.

• Η ανάπτυξη διαδημοτικών συνεργασιών για την προώθηση των παραπάνω αντικειμένων στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή.

3. Στον τομέα της Προώθησης της Απασχόλησης

• Η ίδρυση και λειτουργία κέντρου επαγγελματικού προσανατολισμού και σχολής επιμόρφωσης, προσαρμοσμένων στις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες.

• Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής.

• Η εφαρμογή προγραμμάτων προώθησης της απασχόλησης όπως π.χ. η ίδρυση και λειτουργία γραφείου απασχόλησης.

• Η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπικά σχέδια και προγράμματα δράσης για την εφαρμογή πολιτικής προώθησης της απασχόλησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων.

Πρόεδρος: Δαβίλλας Γεώργιος

Αντιπρόεδρος: Σουλαντίκα Χριστίνα

Τακτικά μέλη:

 1. ΤΡΑΓΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
 2. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 3. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 4. ΔΑΒΙΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 5. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
 6. ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 7. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
 8. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
 9. ΦΙΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Αναπληρωματικά μέλη:

 1. ΣΚΛΗΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 2. ΤΣΑΛΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 3. ΝΤΟΝΑΣ ΗΛΙΑΣ
 4. ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
 5. ΜΙΤΖΑ ΑΘΗΝΑ
 6. ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 7. ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΚΡΙΒΗ
 8. ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 9. ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ – ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
 10. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 11. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ – ΛΙΟΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ