Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

«Ορισμός άμισθου ειδικού Συμβούλου Δημάρχου Δήμου Οιχαλίας»

Η Δήμαρχος Οιχαλίας λαμβάνοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /2010) «Αρμοδιότητες του
Δημάρχου».
2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ53Α΄) «Στρατηγική
αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης , ρύθμιση ζητημάτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με τις οποίες
προστίθενται εδάφια στο τέλος της παρ. 11 του άρθρου του 45 του Ν.3979/2011(ΦΕΚ138Α’)
προστίθενται εδάφια, ως εξής: «Επιτρέπεται η ανάθεση καθηκόντων ειδικών συμβούλων για
την επικουρία των δημάρχων και των περιφερειαρχών για ορισμένο χρονικό διάστημα και με
συγκεκριμένα αντικείμενα, οι οποίοι υπηρετούν εθελοντικά και δεν λαμβάνουν μισθό ή
αποζημίωση, πλην των εξόδων εκτός έδρας κίνησης. Οι ειδικοί σύμβουλοι του προηγούμενου
εδαφίου είναι επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες ειδικού αντικειμένου ή κατέχουν
αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, υποστηρίζουν στο αντικείμενό
τους τα διοικητικά όργανα, τις επιτροπές και τις αρμόδιες υπηρεσίες και προσλαμβάνονται με
απόφαση του δημάρχου. Στην απόφαση εξειδικεύεται το συγκεκριμένο αντικείμενο που
αναλαμβάνει ο ειδικός σύμβουλος, η ιδιότητά του και το χρονικό διάστημα ανάθεσης των
καθηκόντων. Ο αριθμός των άμισθων ειδικών συμβούλων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους
δύο (2) ανά δήμαρχο».
3..την ανάγκη παροχής συμβουλευτικού έργου σε θέματα Δημοσίων σχέσεων και
εξωστρέφειας του Δήμου.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΜΙΣΘΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΚΑΡΜΠΑΛΙΩΤΗ

Πρόσφατες αναρτήσεις