Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

«Περί αναγγελίας θανάτου του πρώην Δημάρχου Μελιγαλά κ. Γεωργούντζου Γεώργιου»

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Οιχαλίας στην ΕΚΤΑΚΤΗ δια περιφοράς συνεδρίασή του της 8-2-2021 ύστερα από την θλιβερή αναγγελία του θανάτου του πρώην Δημάρχου Μελιγαλά κ. Γεωργούντζου Γεώργιου με την αριθμ. 11/2021 απόφασή του (ΑΔΑ : 6ΑΩΧΩΞ4-ΓΙ4)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ(ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ)
Εγκρίνει την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος
Να εκφραστούν στην οικογένεια του εκλιπόντος θερμά συλλυπητήρια.

  1. Να παρακολουθήσει η Δήμαρχος Οιχαλίας κ. Γεωργακοπούλου την τελετή κηδείας του συμμετέχοντας ως εκπρόσωπος του Δήμου στο βαρύ πένθος των οικείων του.
  2. Να εκφωνήσει πρεπόντως σύντομο επικήδειο λόγο η Δήμαρχος Οιχαλίας κ. Γεωργακοπούλου.
  3. Η δαπάνη των εξόδων κηδείας του εκλιπόντος να καλυφθεί από το Δήμο.
  4. Το παρόν ψήφισμα να επιδοθεί στην οικογένειά του και να δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο.
  5. Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1500,00 €) ευρώ για την κάλυψη των εξόδων κηδείας του εκλιπόντος, καθώς και την ισόποση πρόταση ανάληψης υποχρέωσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΛΤΑΣ

Πρόσφατες αναρτήσεις