Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας

για την μίσθωση ακινήτου

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί ως αποθήκη του Δήμου Οιχαλίας.
 
Το μίσθιο πρέπει να βρίσκεται στην Τ.Κ Μελιγαλά, να έχει εμβαδόν τουλάχιστον 690μ2 και ύψος έως  5μ. Επίσης ο χώρος να είναι ισόγειος και ενιαίος για εύκολη πρόσβαση των μηχανημάτων
 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.
 
Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.
 
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Δήμο Οιχαλίας, ημέρες: Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 09:00 – 14:00, Διεύθυνση:  Πλατεία Αγ. Ιωάννου – 24002 Μελιγαλάς Μεσσηνίας, Τηλέφωνο: 27240 22264/2724360300.