Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 6ης και 7ης Σεπτεμβρίου 2016 στις οδικές υποδομές του Δήμου Οιχαλίας – Βελτίωση υποδομών οδοποιίας Δήμου Οιχαλίας»

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για το έργο “Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 6ης και 7ης Σεπτεμβρίου 2016 στις
οδικές υποδομές του Δήμου Οιχαλίας – Βελτίωση υποδομών οδοποιίας Δήμου Οιχαλίας.” :
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ _signed
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΔΑΜ
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_signed
ΕΞΩΦΥΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ_signed
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΣΗΔΗΣ_signed
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ_signed
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΔΑ
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ_signed
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ _signed
ΤΕΥΔ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ_signed
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_signed
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
 

Πρόσφατες αναρτήσεις