Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ 4Χ4 ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ 4X2

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ                  
Δ/ΝΣΗ: ΠΛ. ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ
Τ.Κ.:24002-ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ
Πληροφορίες: Α. Καλοβυρνάς
 
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
 
Μελιγαλάς,     16/08/2016
Αρ. Πρωτ.:      10200

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ 4Χ4 ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ 4X2
 

Ο Δήμαρχος Οιχαλίας προκηρύσσει:

 
Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ 4Χ4 ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ 4X2  με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.
 Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: 63.300,00€ , χωρίς ΦΠΑ .
(Α.Μ. 39/2015).
              Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr,.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα: 22/08/2016  και ώρα 11:00.  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα : 13/09/2016 και ώρα 12:00μ.μ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 20/09/2016 και ώρα 11.00
Για τη  χρηματοδότηση της προμήθειας υπάρχει πίστωση για το έτος 2016  η οποία  είναι εγγεγραμμένη στον κωδικό  KA: 30.7131.5001 και προέρχεται  από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΔΩΡΕΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΛΑΤΣΗ.
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά  για το σύνολο μίας ή περισσότερες ομάδες (1-4) των υπό προμήθεια οχημάτων. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγυητική επιστολή συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε ομάδα ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ ήτοι:
 

ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
(χωρίς ΦΠΑ)
ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΟΜΑΔΑ 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ 4ΘΥΡΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ “4Χ4” ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 1.000 LT ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΑ 16.200,00€ 324,00€
ΟΜΑΔΑ 2  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ 4ΘΥΡΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ “4Χ4” 14.600,00€ 292,00€
ΟΜΑΔΑ 3  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ 4ΘΥΡΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ “4Χ4” 14.600,00€ 292,00€
ΟΜΑΔΑ 4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ 4ΘΥΡΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ “4Χ2” 17.900,00€ 358,00€

 
         
  Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
(Πληροφορίες: 2724 360345).
 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 
 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Πρόσφατες αναρτήσεις