Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 16089/25-11-2016

                   Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Ο Δήμαρχος Οιχαλίας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Δημόσιο ανοικτό  μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης στις τιμές τιμολογίου της μελέτης σύμφωνα  με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, η ανάδειξη αναδόχου Εργολήπτη Δ.Ε. για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ» συνολικής κατά τον προϋπολογισμό της μελέτης δαπάνης 270.000,00. ΕΥΡΩ (Εργασίες: 157.497,32. €,  Γ.Ε. & Ο.Ε.: 28.349,52. €, Απρόβλεπτα: 27.877,02  €, Αναθεώρηση: 4.018,08  €, Φ.Π.Α. : 52.258,06.  €)
Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στις  20/12/2016, ημέρα Τρίτη, με ώρα λήξης  10.00 π.μ. στον Δήμο Οιχαλίας.
Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δημοπρασία κατά την ανωτέρω ημερομηνία  ή διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά ,θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η  οποία θα γνωστοποιηθεί με FAX πέντε ( 5 ) τουλάχιστον ημέρες  πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν  τεύχη διαγωνισμού και την ίδια ώρα ( 10.00 π.μ ).
Η ίδια  διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί   και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί : Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
α.  Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α2 και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
β.  Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ.  Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
Η εγγύηση συμμετοχής (2%) στη δημοπρασία ορίζεται σε 4.354,84 ΕΥΡΩ σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή σε γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και πρέπει να απευθύνεται στον Δήμο Οιχαλίας.
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΕ 055 και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπάνω τεύχη, με καταβολή των εξόδων παραγωγής όλων των τευχών, που ανέρχονται σε 10,00 , μέχρι  δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας (15/12/2015 ημέρα Πέμπτη) από τα γραφεία του Δήμου Οιχαλίας  τις εργάσιμες μέρες και ώρες. Τα έξοδα δημοσιεύσεων της περίληψης της διακήρυξης εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. Τηλ. Επικοινωνίας :2724360125.

Πρόσφατες αναρτήσεις