Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

Περίληψη επαναληπτικής διακήρυξης δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
Προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος για τη διαχείριση απορριμμάτων.
Το ακίνητο πρέπει:

 • Να έχει συνολική έκταση τουλάχιστον δεκαπέντε (15) στρεμμάτων.
 • Να έχει οδική πρόσβαση ικανή για απορριμματοφόρα.
 • Να είναι όσο το δυνατόν επίπεδο χωρίς ιδιαίτερες υψομετρικές κλίσεις.
 • Να έχει πράξη χαρακτηρισμού από τη Δ/νση Δασών, ως μη δασικό.
 • Να απέχει από τα όρια οικισμού απόσταση μεγαλύτερη των 800 μέτρων.
 • Να απέχει από τα όρια Σχεδίου Πόλης απόσταση μεγαλύτερη των 1000 μέτρων.
 • Να απέχει από κοίτες ποταμών ή μεγάλων ρεμάτων, λιμνοδεξαμενών και φραγμάτων μεγαλύτερη των 500 μέτρων.
 • Να απέχει από αρχαιολογικά και πολιτιστικά μνημεία απόσταση μεγαλύτερη  των 500 μέτρων.
 • Αποκλείονται οι περιοχές φυσικού κάλλους, NATURA.
 • Αποκλείονται δασικές περιοχές.
 • Αποκλείονται οι περιοχές ΒΙΠΕ.
 • Να απέχει από δίκτυο ηλεκτροφωτισμού απόσταση μικρότερη  των 1500 μέτρων.
 • Να απέχει από δίκτυο ύδρευσης  απόσταση μικρότερη  των 1500 μέτρων
 • Να απέχει από θεσμοθετημένες Ζώνες ειδικών χρήσεων γης απόσταση μεγαλύτερη των 500 μέτρων

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την τελευταία υποχρεωτική δημοσίευση της διακήρυξης.
Οι προσφορές ενδιαφέροντος θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

 • Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 • Τίτλο ιδιοκτησίας
 • Τοπογραφικό διάγραμμα (με συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ 87) με απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ 1:5000 με εντοπισμένα τα όρια των οικισμών και αποτυπωμένα τα ποτάμια και τα υδατορέματα που τυχόν υπάρχουν.
 • Κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο από τον ενδιαφερόμενο για τη λεπτομερή περιγραφή του προσφερόμενου ακινήτου
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι το προσφερόμενο ακίνητο πληροί τις προϋποθέσεις που πρέπει να έχει το μίσθιο.

 
Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, και παραδίδονται, αφού εκπνεύσει η προθεσμία, στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.
 
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Δήμο Οιχαλίας, ημέρες: Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 09:00 – 14:00, Διεύθυνση:  Πλατεία Αγ. Ιωάννου – 24002 Μελιγαλάς Μεσσηνίας, Τηλέφωνο: 27240 22264/2724360300.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικης δημοπρασίας
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ