Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                                                   Μελιγαλάς 12/08/2016
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ                                                                               Αρ. Πρωτ. :10169
 
ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Δ.Ε. ΔΗΜΟΥ (ΠΛΗΝ Δ.Ε. ΔΩΡΙΟΥ)
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

     Ο Δήμαρχος Οιχαλίας προκηρύσσει πρόχειρο δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Αποφ. 11389/93) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Δ.Ε. ΔΗΜΟΥ (ΠΛΗΝ Δ.Ε. ΔΩΡΙΟΥ)» για το έτος 2016, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και τους παρακάτω όρους.
Άρθρο 1ο
Προϋπολογισθείσα Δαπάνη
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 19.108,40 € με Φ.Π.Α 24%, θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.7135.5006 του προϋπολογισμού έτους 2016 και τους αντίστοιχους του 2016, και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Τα προς προμήθεια είδη είναι αυτά που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές. που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Οι αναφερόμενες τιμές διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις τρέχουσες τιμές εμπορίου σε αντίστοιχα είδη και περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση την τιμή μεταφοράς και παράδοσης στο Δήμο Οιχαλίας .
Η προσφορά θα αφορά το σύνολο των υλικών της προμήθειας. Προσφορά για μέρος  των υλικών  δεν γίνεται δεκτή.
Άρθρο 2ο
Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού & Λήψη Πληροφοριών
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού στα γραφεία του Δήμου Οιχαλίας την 22αν Αυγούστου 2016 ημέρα Δευτέρα   και ώρα 13.00  (λήξη παράδοσης προσφορών).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Δημοτικό Κατάστημα Μελιγαλά του Δήμου Οιχαλίας (Πλ. Αγ. Ιωάννου, τ.κ. 240.02 – Μελιγαλάς).
Εφόσον ζητηθούν έγκαιρα από τους υποψήφιους προμηθευτές τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται χωρίς χρηματικό αντίτιμο σε αυτούς και έως μία (1) ημέρα πριν την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Η Συγγραφή Υποχρεώσεων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης.
Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη ρυθμίζεται με την εφαρμογή των  διατάξεων του ΕΚΠΟΤΑ και του Ν. 2286/95.
Η περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος του Δήμου Οιχαλίας, σύμφωνα με το Ν. 2286/95 και θα δημοσιευθεί στον ελληνικό τύπο.
Άρθρο 3ο
Δεκτοί στο Διαγωνισμό
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν τα υπό προμήθεια είδη, εγχώριας ή αλλοδαπής παραγωγής και προελεύσεως.
Γίνονται δεκτοί κατασκευαστές ή προμηθευτές που εκπροσωπούν ελληνικά ή αλλοδαπά εργοστάσια κατασκευής των προσφερόμενων ειδών και οι οποίοι αποδεικνύουν ότι ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό επάγγελμα, σχετικό με την προκηρυχθείσα προμήθεια, ώστε να παρέχουν τις εγγυήσεις για την ακριβή εκπλήρωση των αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων, διαφορετικά αποκλείονται.
Άρθρο 4ο
Δικαιολογητικά συμμετοχής
Όσοι αναγνωρισμένοι προμηθευτές ασχολούνται συστηματικά με την εμπορία και τη διάθεση των υπό προμήθεια ειδών επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού τα εξής δικαιολογητικά σε πρωτότυπα και αντίγραφα:

 1. ΟΙ ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που είναι ίση με το 2% της προεκτιμώμενης  αξίας εκτός Φ.Π.Α, δηλαδή  308,20 € (  15.410,00 €  Χ 2%).
Δεκτές γίνονται εγγυητικές επιστολές σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 157 παρ.4 του Ν. 4281/14. Η εγγυητική πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς όπως ορίζεται στο άρθρο 9 της παρούσης (ήτοι 150  ημέρες).
Σε αυτή την περίπτωση η κατακύρωση περιορίζεται μόνο για το μέρος των προς προμήθεια ειδών που καλύπτεται από την εγγύηση.
Οι εγγυήσεις πρέπει να αναφέρουν και τα ακόλουθα:

 1. Την ημερομηνία έκδοσης.
 2. Τον εκδότη.
 3. Τον φορέα προς τον οποίο απευθύνεται (Δήμος Οιχαλίας).
 4. Τον αριθμό της εγγύησης.
 5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
 6. Την πλήρη επωνυμία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
 7. Τον τίτλο και τον αριθμό πρωτοκόλλου της διακήρυξης και την ημερομηνία διαγωνισμού.
 8. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως ή διζήσεως..

9.-Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ΟΤΑ που διενεργεί το διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες (όχι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες) από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.

 1. -Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
 2. -Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του ΟΤΑ που διενεργεί το διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης. (άρθρο 157 παρ.1α του Ν.4281/2014)
β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:
-φυσικά πρόσωπα
γ. Πιστοποιητικά  αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής  από τα οποία να προκύπτει ότι:
Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν εκδίδονται τέτοια έγγραφα ή πιστοποιητικά από κάποια δικαστική ή διοικητική αρχή, που είναι αρμόδια σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία της χώρας που έχει έδρα η επιχείρηση ο συμμετέχων καταθέτει ένορκη βεβαίωση, ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας στην οποία θα δηλώνεται: 1) Η αδυναμία έκδοσης από τις ανωτέρω αρχές των ανωτέρω πιστοποιητικών και 2) ότι ο ίδιος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή διαδικασία που πιστοποιούσε το μη εκδιδόμενο πιστοποιητικό.
δ. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού.
ε. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των παραγράφων (γ) και (δ) του παρόντος εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι.
στ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής τους για το συγκεκριμένο επάγγελμα που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού.
Επίσης, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, εκτός των παραπάνω, πρέπει να περιέχει και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.).
Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ. τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.
ζ. Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 που θα πρέπει να υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.2690/99 όπου απαιτεί η παρούσα διακήρυξη. Οι συμμετέχοντες πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσουν με τα δικαιολογητικά της προσφοράς τους  υπεύθυνες δηλώσεις θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής. Ειδικότερα:

 • Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη. Σε περίπτωση απόκλισης από τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης αυτό θα πρέπει να δηλώνεται και να αναφέρεται στην υπεύθυνη δήλωση.
 • Υπεύθυνη Δήλωση περί του ότι η επιχείρηση του συμμετέχοντα, νομικού προσώπου δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νομικών περιορισμών, ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς δημοσίου ή και από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και ότι δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση επαγγελματικής του δραστηριότητας.
 • Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρεται ονομαστικά το σύνολο των ασφαλιστικών φορέων, στους οποίους καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές, κύριες και επικουρικές, η επιχείρηση.
 • Υπεύθυνη δήλωση όπου ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει τη χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών που προσφέρει, μόνο στην περίπτωση που τα προϊόντα δεν είναι κοινοτικής προέλευσης.
 • Υπεύθυνη δήλωση όπου ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει το εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευαστούν τα υπό προμήθεια είδη, καθώς και τον τόπο εγκατάστασης του εργοστασίου.

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης ή εξουσιοδότηση.
Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δημοπρασία, περισσότερες από μία (1) εταιρίες.
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιων δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.
Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιούμενου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.
Ο Δήμος επιφυλάσσεται να ζητήσει οποιοδήποτε από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο αρ. 7 και 9 παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ, εφόσον το κρίνει αναγκαίο.

 1. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Τα ως άνω για τους Έλληνες πολίτες, που όμως εκδίδονται από την χώρα εγκατάστασής τους.

 1. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ

Όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω, εκτός από το απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή άλλου αντίστοιχου με αυτό έγγραφο

 1. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω.
β. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
γ. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα      οποία να προκύπτει ότι:

 • Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
 • Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
 1. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)

α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με άρθρο 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
β. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς, στους οποίους μετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού.
γ. Οι Μ.Μ.Ε. εκτός τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για την χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος.
Άρθρο 5ο 
Υποβολή τεύχους τεχνικής περιγραφής
Με την προσφορά οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ειδικό τεύχος τεχνικής περιγραφής (το οποίο θα περικλείεται εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς σε πρωτότυπο και αντίγραφο) στο οποίο θα δίδεται σαφής περιγραφή για τα προσφερόμενα είδη και εγχειρίδια τεχνικών στοιχείων του οίκου κατασκευής. Το τεύχος τεχνικής περιγραφής θα πρέπει να είναι συντεταγμένο με την ίδια σειρά και αρίθμηση όπως οι τεχνικές  προδιαγραφές.
Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από το τεύχος  ή συνοδεύεται από το τεύχος με ασαφείς ή ελλιπείς τεχνικές περιγραφές μπορεί να απορριφθεί, ανάλογα με τις ελλείψεις ή ασάφειες.
Άρθρο 6ο
Ημερομηνία παραλαβής & αποσφράγισης προσφορών
Οι προσφορές για τον διαγωνισμό με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν στο Δήμο μέχρι την ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στις 22/08/2016  ημέρα Δευτέρα και  ώρα 13.00, αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, ή θα αποσταλούν στο Δήμο, στη Διεύθυνση: Δημαρχείο, Πλ. Αγ. Ιωάννου Μελιγαλάς – ΤΚ 240.02 – Γραφείο Προμηθειών μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα όπως αναλυτικά ορίζεται στο παρακάτω άρθρο.
Τα στοιχεία και το νομικό καθεστώς διενέργειας του διαγωνισμού ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και συγγραφή υποχρεώσεων.
Άρθρο 7ο
Τρόπος κατάθεσης προσφορών 
Οι προσφορές παραλαμβάνονται από το Γραφείο προμηθειών του Δήμου, που είναι η αρμόδια Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου, αρμόδιος υπάλληλος ο κ. Αναστάσιος Καλοβυρνάς (τηλέφωνο για πληροφορίες 2724360345) μέχρι και
την 22 /08/2016  ημέρα Δευτέρα  αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι την προηγούμενη μέρα από το διαγωνισμό εφόσον η αποστολή της προσφοράς γίνει  ταχυδρομικά (Δημαρχείο, Πλ. Αγ. Ιωάννου Μελιγαλάς – ΤΚ 240.02). Με την παράδοση της προσφοράς ο ενδιαφερόμενος δεσμεύεται για την τήρηση των όρων της Γενικής , Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.
Εφ΄ όσον ο διαγωνιζόμενος δεν υποβάλλει αυτοπροσώπως την προσφορά του, απαιτείται εξουσιοδότηση στον καταθέτοντα την προσφορά. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή σε δήλωση του Ν. 1599/86 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής όταν αφορά φυσικό πρόσωπο. Όταν πρόκειται για Ανώνυμη Εταιρία, ο εκπρόσωπος ορίζεται με απόφαση  του Δ.Σ. της εταιρίας, αντίγραφο της οποίας υποβάλλεται πρωτότυπο και με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του δεσμεύοντος την εταιρία. Η απόφαση θα αφορά την συμμετοχή στον συγκεκριμένο διαγωνισμό (δεν θα γίνονται δεκτές αποφάσεις που αφορούν γενικά τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς). Επίσης υποβάλλεται θεωρημένο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, όπου να φαίνεται ο δεσμεύων την εταιρία. Όσον αφορά εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες, εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή τους (ο οποίος πρέπει να αποδεικνύει την ιδιότητά του) ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων  του παρόντος άρθρου δεν λαμβάνονται υπόψη.
Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα που παραλαμβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Επίσης επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα.
Στην προσφορά πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι νόμιμες κρατήσεις και φόροι που προβλέπονται από την νομοθεσία, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.
Η τιμή σε ευρώ που θα δοθεί στη προσφορά των προς προμήθεια ειδών θα είναι με γνώμονα τον ενδεικτικό προϋπολογισμό.
Μειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ.
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο.
 
Άρθρο 8ο
Φάκελος Προσφοράς
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει προσφορά για τα προς προμήθεια είδη όπως αυτά  περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Οι προσφορές υποβάλλονται σε πρωτότυπα και αντίγραφα μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται αμέσως παρακάτω. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά , που απαιτούνται από την παρούσα, προκήρυξη πρέπει να προσκομίζονται σε πρωτότυπα ή σε αντίγραφα , όπως ορίζουν οι διατάξεις του Ν. 4250/2014.
 
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :
α. H λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.
γ. Ο αριθμός της διακήρυξης.
δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.
Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία ως εξής:
Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, η εγγύηση συμμετοχής, το τεύχος τεχνικής
περιγραφής, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς.
Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη
“ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Κατά τη σύνταξη της οικονομικής και τεχνικής προσφοράς, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ακολουθήσουν την ίδια σειρά και αρίθμηση όπως τις τεχνικές  προδιαγραφές, ώστε να διευκολυνθεί η Επιτροπή κατά το στάδιο αξιολόγησής τους.
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα  και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη “ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ” και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

 • Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις ως ορίζεται στο άρθρο 12 παρ. 4 του ΕΚΠΟΤΑ.
 • Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, επίσης  ως απαράδεκτες.

 • Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σ’ αυτόν, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

 
Άρθρο 9ο   
Χρόνος ισχύος των προσφορών    

 • Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους.
 • Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας μπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς  και της εγγύησης συμμετοχής. (άρθρο 157 παρ.1α του Ν.4281/2014).

 
Άρθρο 10ο   
Προσφερόμενη τιμή

 • Με την προσφορά η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στην διακήρυξη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων   κρατήσεις ως και κάθε  άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α. για παράδοση  των υλικών στο Δήμο, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη.
 • Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε Ευρώ και θα είναι σταθερή για  όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής θα απορρίπτεται ως  απαράδεκτη.

  Με ποινή αποκλεισμού, στην οικονομική προσφορά θα αναφέρεται η τιμή χωρίς ΦΠΑ σε Ευρώ αριθμητικώς ανά τεμάχιο, καθώς και
αριθμητικώς η προσφερόμενη τιμή για το σύνολο της προμήθειας συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 24%.

 • Η δαπάνη για τις ανακοινώσεις – δημοσιεύσεις περιλήψεων των διακηρύξεων επιβαρύνει τον προμηθευτή.
 • Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι ο Δήμος απαλλάσσεται της καταβολής δασμών κατά τον εκτελωνισμό των υλικών που εισάγονται από άλλες χώρες.

Άρθρο 11ο
Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών

 • Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.

Η αποσφράγιση γίνεται με την παραπάνω διαδικασία που αφορά  διαγωνισμό που γίνεται με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται δε και αποσφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής. H τεχνική προσφορά θα μονογραφεί από την επιτροπή, μπορεί όμως να αξιολογηθεί  και σε επόμενο στάδιο, όπως το κρίνει η επιτροπή διενέργειας. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς  δεν αποσφραγίζεται αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο μέχρι να κριθεί η προσφορά εάν είναι σύμφωνη με την τεχνική περιγραφή της διακήρυξης και να γίνει η αξιολόγηση  των τεχνικών προσφορών.

 • Μετά την αποσφράγιση των προσφορών από το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές σε πρακτικά το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 19 του ΕΚΠΟΤΑ.

 
Άρθρο 12ο
 
Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:

 1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στο Δήμο Οιχαλίας, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
 2. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται στο Δήμο Οιχαλίας κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο, το οποίο υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του στην Οικονομική Επιτροπή. που αποφαίνεται τελικά.

Ο Δήμος Οιχαλίας υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συμμετέχοντες το περιεχόμενο των αποφάσεων που λαμβάνονται για τις ενστάσεις. Η γνωστοποίηση γίνεται με την αποστολή σχετικού εγγράφου ή της ίδιας της απόφασης με τηλεομοιοτυπική συσκευή (fax). Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφερομένων δεν λαμβάνονται υπόψη.
 
Άρθρο 13ο
 
Αξιολόγηση προσφορών
Κατά την αξιολόγηση των προσφορών όταν για την τελική επιλογή είναι κριτήριο η χαμηλότερη τιμή  λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία.

 • Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης.
 • Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.
 • Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοια ή παρεμφερές υλικά.

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και την διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που προσφέρει την χαμηλότερη τιμή. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης.
Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 
Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.
Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού. Η δε σχετική απόφαση υποβάλλεται στον Περιφερειάρχη για έλεγχο νομιμότητας.
Άρθρο 14ο
Παράδοση υλικών
Τα υπό προμήθεια είδη, θα παραδίδονται εφάπαξ ή τμηματικά και η παράδοση θα γίνεται εντός των ορίων του Δήμου Οιχαλίας και όπου υποδειχθεί από την υπηρεσία μετά από έγγραφη εντολή από το Δήμο.
Άρθρο 15ο
Δημοσίευση
Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23, παρ. 5 του ΕΚΠΟΤΑ, του Ν. 3548/2007 και του Ν.3861/2010.
 
 

Ο Δήμαρχος Οιχαλίας

 
 
 

Αριστείδης  Σταθόπουλος 

Πρόσφατες αναρτήσεις