Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "Αποκατάσταση υδρομαστεύσεων ”

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για το συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για τη διενέργεια του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ“ :
64-2018 (Ψ0ΩΥΩΞ4-1ΗΜ)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΑΔΑΜ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ (6ΡΙΣΩΞ4-ΔΞ8)
ΤΕΥΔ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΕΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ