ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 
 
 
Ο  Δήμαρχος  Οιχαλίας ανακοινώνει ότι κατόπιν της αριθ.64/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , για την ομάδα των καυσίμων του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων , δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά στον διαγωνισμό που διεξήχθη στις    28/04/2016 καθώς και στον επαναληπτικό ανοικτό διαγωνισμό της   30/05/2016 ,  και καλεί  όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορές .
 
Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται στο πρωτόκολλο του Δήμου Οιχαλίας στο Δημαρχείο στο Μελιγαλά , μέσα σε σφραγισμένο φάκελο προς της Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών , με ευθύνη του ενδιαφερομένου το αργότερο μέχρι  21 Ιουνίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00
 
Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια τα στοιχεία του ενδιαφερομένου προμηθευτή και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ : για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Οιχαλίας και των Νομικών Προσώπων .
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν   την Μελέτη των καυσίμων και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Οιχαλίας στο Μελιγαλά  , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .           .
 

Ο Δήμαρχος

 
 

Αριστείδης Σταθόπουλος

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print

Δελτία Τύπου