ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ «Προμήθειας χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά, κλπ)»