Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την εγγραφή ενδιαφερόμενων εργοληπτών και μελετητών δημοσίων έργων στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ.5 του Ν.4412/2016 για την επιλογή αναδόχων(με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης) μέσω Δημοσίας ηλεκτρονικής κλήρωσης Δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Δήμου Οιχαλίας .
προσκληση για εγγραφή Εργοληπτών & Μελετητών (1)

Πρόσφατες αναρτήσεις