ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την ανάδειξη μειοδότη για το έργο “Κατασκευή ράμπας μεταμόρφωσης απορριμμάτων  προϋπολογισμού 48.028,56€ και CPV 45223500-1″ με ΑΜ 16/17, το οποίο θα εκτελεστεί με κατεπείγουσα διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ.2γ του Ν.4412/2016″ :
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η κατάθεση των οικονομικων προσφορών μπορει να γίνει μέχρι και την Παρασκευή 24-11-2017 και ώρα 12:30.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print