Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης φακέλων υποψηφιότητας έτους 2017 για ένταξη στο Υπομέτρο 4.1 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ»

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

     Η Διεύθυνση Αγροτικής οικονομίας & Κτηνιατρικής  Μεσσηνίας  ανακοινώνει τα ακόλουθα :
Δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης φακέλων υποψηφιότητας έτους  2017 για ένταξη στο Υπομέτρο 4.1 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» του Προγράμματος  Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας  «ΠΑΑ» 2014-2020» στο πλαίσιο των Δράσεων:
Α. 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και
Β.  4.1.3  «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος»
Περίοδος, τρόπος και τόπος υποβολής αιτήσεων στήριξης.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr .
O φυσικός φάκελος θα κατατεθεί στην ΔΑΟΚ Μεσσηνίας κατά το διάστημα 22-12-2017 ως 02-04-2018.
Οικονομική στήριξη

  • Η χρηματοδότηση καλύπτεται από την δημόσια δαπάνη και την ιδιωτική συμμετοχή.
  • Τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού των αιτήσεων στήριξης είναι:

Για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα για την δράση 4.1.1 τα 500.000 ευρώ και για την δράση 4.1.3 τα 200.000 ευρώ
Για τα συλλογικά σχήματα για την δράση 4.1.1 τα 1.000.000 ευρώ και την δράση 4.1.3 τα 500.000 ευρώ.

Ύψος ενίσχυσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου Ποσοστό ενίσχυσης
α)Δικαιούχος ως 41 ετών επαρκή επαγγελματικά    προσόντα εγκαθίσταται
πρώτη φορά στην γεωργία
β)έχει ενταχθεί στα μέτρα των Ν. Γεωργών (ΠΑΑ) την τελευταία 5/ετία
 
60%
Δικαιούχοι σε ορεινές περιοχές         60%
Δικαιούχοι σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά προβλήματα         50%
Δικαιούχοι σε κανονικές περιοχές         50%
Συλλογικές επενδύσεις στο σύνολο των περιοχών         60%

Το θεσμικό πλαίσιο του μέτρου, στο οποίο  καθορίζονται όλες οι λεπτομέρειες είναι η υπ’αρ. 13158/28-11-23017 απόφαση Υπουργού Αγροτικής Αν/ξης & Τροφίμων (ΦΕΚ 4302 Β΄) και η υπ’αρ. 13849/14-12-2017 (ΑΔΑ: ΩΔΓΗ4653ΠΓ-45Ν) πρόσκληση
Το εγχειρίδιο οδηγιών συμπλήρωσης της αίτησης στήριξης είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο www.ependyseis.gr
Για  περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να απευθύνονται στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτην/κής Μεσσηνίας ( τηλ. 27213-61205 , 27213-61209)  και στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου ( 2710 225342).

Πρόσφατες αναρτήσεις