Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ανακύκλωση αυτοκινήτων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                                  Μελιγαλάς, 13/11/2015

ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ                                                                      

Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης                                            Αρ. Πρωτ. : 13444

Πλ. Αγίου Ιωάννη

Μελιγαλάς Μεσσηνίας

ΤΚ 24002

Τηλ. 2724360351

Αρμ. Υπάλ: Καλοβυρνάς Αναστάσιος

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών».

 

Ο Δήμος Οιχαλίας θα ξεκινήσει τη διαδικασία περισυλλογής των εγκαταλειμμένων οχημάτων που βρίσκονται σε δημόσιους χώρους και τα οποία επιβαρύνουν περιβαλλοντικά και κυκλοφοριακά το Δήμο, προκειμένου να τα παραδώσει σε νόμιμα αδειοδοτημένες εταιρίες ανακύκλωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.), όπως ορίζεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 116/04.

 

Στο πλαίσιο αυτό καλούνται όσες πιστοποιημένες εταιρίες Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής ενδιαφέρονται για την περισυλλογή – παραλαβή οχημάτων να καταθέσουν σχετικό φάκελο στο Δήμο Οιχαλίας με την προσφορά τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015 έως την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου και ώρα 15.00 (Τηλέφωνο επικοινωνίας 2724360325).

 

Η εκτιμώμενη ποσότητα αφορά σαράντα (40) οχήματα (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) και το ελάχιστο όριο της προσφοράς ανέρχεται σε πενήντα (50) ευρώ ανά όχημα, για χρονικό διάστημα ενός (01) έτους (από την υπογραφή της σύμβασης).

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού μέλους της ΕΔΟΕ.
  • Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης εν ισχύ κατά την ημέρα του διαγωνισμού.
  • Υπεύθυνη Δήλωση του συμμετέχοντος ότι κατέχει ( ως κύριος, μισθωτής ή νομέας με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο ) γερανοφόρο όχημα που να έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης συλλογής έως δύο ΙΧ αυτοκινήτων.
  • Ακριβές αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας είτε πρόκειται για φυσικό πρόσωπο είτε για εκπρόσωπο νομικού προσώπου, καθώς και του αξιόχρεου εγγυητή του.
  • Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των ιδίων και των εργαζομένων τους (ασφαλιστική ενημερότητα) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους .
  • Προκειμένου περί εταιριών , επικυρωμένο αντίγραφο του εταιρικού με όλες τις τυχόν τροποποιήσεις , από το οποίο να προκύπτει ότι η διάρκεια της εταιρίας υπερβαίνει την 31-12-2015 και καταστατικό από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπό της . Προκειμένου περί ανωνύμων εταιριών , επιπλέον καταστατικό και πρακτικό ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα ότι :

Δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.

Δεν έχω κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση συναφθείσα μεταξύ εμού και του                  Δημοσίου ή ΝΠΔΔ.

  • Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων σε ισχύ των οχημάτων γερανών που θα χρησιμοποιηθεί ο αντισυμβαλλόμενος για την περισυλλογή των οχημάτων ( εάν αυτά λήξουν κατά τη διάρκεια της σύμβασης , θα προσκομισθούν υποχρεωτικά τα ανανεωμένα ασφαλιστήρια συμβόλαια ).

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και να τοιχοκολληθεί στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Οιχαλίας.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Πρόσφατες αναρτήσεις