Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

Πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη ο οποίος θα επικουρεί την Δήμαρχο σε οικονομικά – διοικητικά θέματα.

Ο Δήμος Οιχαλίας προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη ο οποίος θα επικουρεί την Δήμαρχο σε οικονομικά – διοικητικά  θέματα.

Πιο συγκεκριμένα: θα έχει συμβουλευτικό ρόλο σε οικονομικά – διοικητικά θέματα, θέματα οργάνωσης, λειτουργίας, θέματα επικοινωνίας, οργάνωση της προβολής των δράσεων, η ανάπτυξη δημοσίων σχέσεών του, η προετοιμασία, οργάνωση και υποστήριξη συμμετοχής του Δήμου σε ημερίδες, forum, συνέδρια κ.λπ. καθώς επίσης και κάθε άλλη εργασία που μπορεί να του ανατεθεί από την Δήμαρχο.

          Οι ενδιαφερόμενοι/νες θα πρέπει :

          Να κατέχουν τα γενικά και ειδικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο άρθρο 163 του Ν. 3584/2007 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί.

          Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την άσκηση των καθηκόντων τους, της θέσης που επιλέγουν,

          Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

          Να μην έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα ή να έχουν τεθεί υπό δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση, που συνιστά κώλυμα ή ασυμβίβαστο με την παραπάνω θέση.

          Να μην έχουν απολυθεί από προηγούμενη κατεχόμενη συναφή θέση για πειθαρχικούς λόγους.

        Να είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος σχολής Πανεπιστημιακής  Εκπαίδευσης (ΠΕ ) με ειδίκευση στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής στον  τομέα των  Οικονομικών  Επιστημών.

          Προς τούτο, καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο/η να υποβάλλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση meligala@otenet.gr εντός δεκαημέρου από την επομένη της δημοσιεύσεως της παρούσας γνωστοποίησης στον τοπικό τύπο, (δηλ. απο 28/10/2021 εως και 8/11/2021) τα παρακάτω δικαιολογητικά (σε μορφή pdf) για την ανωτέρω θέση:

  1. Αίτηση
  2. Βιογραφικό σημείωμα αναλυτικό
  3. Τίτλο σπουδών Α.Ε.Ι
  4. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17).
  5. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.
  6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
  7. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου
  8. Πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής από αυτές (για άντρες).
  9. Κάθε άλλο αποδεικτικό έγγραφο/πτυχίο/βεβαίωση κλπ που αποδεικνύει την εξειδικευμένη εμπειρία ή τα αναφερόμενα στην αίτηση και το βιογραφικό σημείωμα κατά τη κρίση του ενδιαφερομένου.

Η επιλογή του  ειδικού  συνεργάτη  πραγματοποιείται κατά την κρίση της Δημάρχου όπως ορίζεται στο άρθρο 163 Ν. 3584/2007.

          Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία Δημάρχου του Δήμου Οιχαλίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληροφορίες: κα Δέδε, τηλ: 2724360324 – Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ή στο email: meligala@otenet.gr).

          Η παρούσα  δημοσιεύθηκε στην  εφημερίδα «ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ»,  τοιχοκολλήθηκε  στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου και  αναρτήθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

ΑΙΤΗΣΗ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Υ Δ

Πρόσφατες αναρτήσεις