Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (02) μηνών, συνολικού αριθμού είκοσι οχτώ (28) ατόμων , προς κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας.

Ο Δήμος Οιχαλίας ύστερα από την υπ’ αριθ. 140/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Οιχαλίας, που εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. 109545/12-7-2022 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εποχιακό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (02) μηνών, συνολικού αριθμού είκοσι οχτώ (28) ατόμων , προς κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας, στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες :

AITHΣΗ 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2022

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Πρόσφατες αναρτήσεις