Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο(2) µηνών Ο ∆ήµος Οιχαλίας ύστερα από την υπ’ αριθ.67./2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που εγκρίθηκε µε την αριθ.πρωτ.51008/3639-29/6/2016 απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτ. Ελλάδας και Ιονίου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εποχιακό προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο(02) µηνών, συνολικού αριθµού δέκα οχτώ (18) ατόµων , προς κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας, για τις εξής κατά αριθµό ατόµων ειδικότητες, µε τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική διάρκεια:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Δ.Ε ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΥΟ (2) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης χειριστή ΟΜΑ∆Α Β΄ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1,3. ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 1: εργασίες εκσκαφής και εν γένει χωµατουργικές ∆ύο (02) µήνες
∆.Ε Οδηγοί πυροσβεστικών οχηµάτων Οχτώ (8) Άδεια οδήγησης B΄ κατηγορίας και άνω ∆ύο (02) µήνες
Υ.Ε Εργάτες πυροπροστασίας Οχτώ (8) ∆εν απαιτούνται τυπικά προσόντα ∆ύο (02) µήνες

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, καθώς και την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλεγούν.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας.
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  3. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν:

Α) ότι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν
Β) ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους µόνιµους υπαλλήλους του πρώτου µέρους του ν. 3584/07 και δεν έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα και τα σχετικά κωλύµατα των Π.∆. 164/2004 και Π/∆. 180/2004.
Γ) αν τους τελευταίους 12 µήνες από την υποβολή της αίτησης τους, έχουν απασχοληθεί σε δηµόσια υπηρεσία ή νοµικό πρόσωπο µε την ιδιότητα του εποχιακού εργαζοµένου, ή για την κάλυψη περιοδικών, ή πρόσκαιρων, ή κατεπειγουσών αναγκών και σε καταφατική περίπτωση να δηλώνουν την υπηρεσία που έχουν απασχοληθεί, την ειδικότητα και το ακριβές χρονικό διάστηµα απασχόλησής τους (έναρξη και λήξη).

  1. Βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ. ή Εκκαθαριστικό
  2. Βεβαίωση ΙΚΑ παλιός/νέος ασφαλισµένος
  3. Φωτοτυπία ΑΜΚΑ
  4. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας δηµοσίου ( αν υπάρχουν)
  5. Βεβαίωση σπουδών (αν σπουδάζει τέκνο)
  6. Ισχύουσα άδεια οδήγησης Β΄ κατηγορίας και άνω, όπου απαιτείται
  7. Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης χειριστή ΟΜΑ∆Α Β΄ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1,3. ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 1: εργασίες εκσκαφής και εν γένει χωµατουργικές, όπου απαιτείται

 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού και ∆ιοικητικής Μέριµνας του ∆ήµου Οιχαλίας (∆/νση: Πλ. Αγ. Ιωάννη, Μελιγαλάς, τηλ.: 2724360324- 337) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Αρµόδιοι για την παραλαβή είναι οι υπάλληλοι Μπίρταχα Άννα και ∆έδε Μαρία Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά από την ∆ευτέρα 4/7/2016 εως και την Παρασκευή 8/7/2016