ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 
Για την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίουορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών
 
Ο Δήμος Οιχαλίας ύστερα από την υπ’ αριθ. 87/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. 127886/20-6-2017 ,  (AΔΑ:ΩΞΜ4ΟΡ1Φ-7ΘΛ) απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εποχιακό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (02) μηνών, συνολικού αριθμού δέκα οχτώ (18) ατόμων , προς κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική διάρκεια:
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Δ.Ε Χειριστές μηχανημάτων έργου Ένας (1) Ισχύουσα  επαγγελματική άδεια οδήγησης χειριστή ΟΜΑΔΑ Β΄  ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1,3.       ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1: εργασίες εκσκαφής και εν γένει χωματουργικές Δύο (02) μήνες
Δ.Ε Χειριστές μηχανημάτων έργου Ένας (1) Ισχύουσα  επαγγελματική άδεια οδήγησης χειριστή ΟΜΑΔΑ Β΄  ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1,4. ή 1.3
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1: εργασίες εκσκαφής και εν γένει χωματουργικές
Δύο (02) μήνες
Δ.Ε Οδηγοί πυροσβεστικών οχημάτων Οχτώ (8) Άδεια οδήγησης B΄ κατηγορίας και άνω Δύο (02) μήνες
Υ.Ε Εργάτες πυροπροστασίας Οχτώ (8) Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα Δύο (02) μήνες

 
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, καθώς και την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλεγούν.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν:

Α) ότι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν
Β) ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 και δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα και τα σχετικά κωλύματα των Π.Δ. 164/2004 και Π/Δ. 180/2004.
Γ) αν τους τελευταίους 12 μήνες από την υποβολή της αίτησης τους, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο με την ιδιότητα του εποχιακού εργαζομένου, ή για την κάλυψη περιοδικών, ή πρόσκαιρων, ή κατεπειγουσών αναγκών και σε καταφατική περίπτωση να δηλώνουν την υπηρεσία που έχουν απασχοληθεί, την ειδικότητα και το ακριβές χρονικό διάστημα απασχόλησής τους (έναρξη και λήξη).

  1. Βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ. ή Εκκαθαριστικό
  2. Βεβαίωση ΙΚΑ παλιός/νέος ασφαλισμένος
  3. Φωτοτυπία ΑΜΚΑ
  4. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας δημοσίου ( αν υπάρχουν)
  5. Βεβαίωση σπουδών (αν σπουδάζει τέκνο)
  6. Ισχύουσα άδεια οδήγησης Β΄ κατηγορίας και άνω, όπου απαιτείται
  7.  Ισχύουσα  επαγγελματική άδεια οδήγησης χειριστή ΟΜΑΔΑ Β΄  ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1,3.  & 1,4     ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1: εργασίες εκσκαφής και εν γένει χωματουργικές, όπου απαιτείται

 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Οιχαλίας (Δ/νση: Πλ. Αγ. Ιωάννη, Μελιγαλάς, τηλ.: 2724360324- 337) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδιοι για την παραλαβή είναι οι υπάλληλοι Μπίρταχα Άννα και Δέδε Μαρία
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά από την
Δευτέρα 26/6/2017 εως την Δευτέρα  10/7/2017

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print

Δελτία Τύπου