Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

Πρόσληψη επτά ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από το Δήμο Οιχαλίας.

Ο Δήμος Οιχαλίας, ύστερα από την υπ’ αριθ.  18/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου,   η οποία εγκρίθηκε με την 26265/29-3-23 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων , προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΔΕ Χειριστής Γεωργικού Ελκυστήρα (τρακερ)  1 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

α) Άδεια οδηγού γεωργικού μηχανήματος  ( διαξονικού ελκυστήρα τρακτέρ).

β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή  δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας

ή  µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της  ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος  τίτλος     της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο µε τα ανωτέρω προσόντα)

α) Άδεια οδηγού γεωργικού μηχανήματος ( διακονικού ελκυστήρα τρακτέρ).

β) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον η θέση δεν  καλυφθεί από υποψήφιο µε τα ανωτέρω προσόντα)

α) Άδεια οδηγού γεωργικού μηχανήματός (διαξονικού ελκυστήρα τρακτέρ).

β) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης  Τεχνικής Σχολής  του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων

Ειδικής      Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3)  ετών, µετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο µε τα ανωτέρω προσόντα)

α)Άδεια οδηγού γεωργικού µμηχανήματος ( διαξονικού ελκυστήρα τρακτέρ).

β) Απολυτήριος τίτλος  υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος  Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών, µετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δύο (2)  μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ( JCB-ΤΣΑΠΑ) 1 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β΄ τάξης Γ΄ του π.δ. 31/1990 ή Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α΄ ειδικότητας 1 του π.δ. 113/2012, για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Φ.Ε.Κ. 519/ 6.3.2013/τ.Β΄) υπουργικής απόφασης,  όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει, *

β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,

γ)  απολυτήριο γενικού λυκείου ή ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών

Δύο (2)  μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘ/ΤΗΤΑΣ 4 απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή πτυχίο Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή πτυχίο Κατωτέρας Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ Β.Δ. 3/1952, Ν.Δ. 212/1969, ν. 4504/1966 ή άλλος ισότιμος των ανωτέρω τίτλος της αλλοδαπής.

(Δεν απαιτούνται άλλα ειδικά τυπικά προσόντα (τελευταίο εδάφιο περ. στ΄ παρ. 1 άρθρου 40 Ν. 4765/2021).

Δύο (2)  μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1 απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή πτυχίο Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή πτυχίο Κατωτέρας Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ Β.Δ. 3/1952, Ν.Δ. 212/1969, ν. 4504/1966 ή άλλος ισότιμος των ανωτέρω τίτλος της αλλοδαπής.

(Δεν απαιτούνται άλλα ειδικά τυπικά προσόντα (τελευταίο εδάφιο περ. στ΄ παρ. 1 άρθρου 40 Ν. 4765/2021).

Δύο (2)  μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

Πρόσφατες αναρτήσεις