Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ο Δήμος Οιχαλίας  με την αριθμ πρωτοκόλλου 6433/28-7-2022  ανακοίνωση θα προβεί στην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά έντεκα(11) ατόμων  μερικής απασχόλησης(3ωρη).

 Οι συμβάσεις θα έχουν διάρκεια από την  ημερομηνία υπογραφής τους και μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2022-2023.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται μαζί με την υποβολή της σχετικής   ΑΙΤΗΣΗΣ -ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ,   να υποβάλλουν υποχρεωτικά και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, και των λοιπών ιδιοτήτων που δήλωσαν στην αίτηση.

Οι βεβαιώσεις εμπειρίας τους στις σχολικές μονάδες του Δήμου Οιχαλίας, θα αναζητούνται αυτοδίκαια από το γραφείο προσωπικού.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν  την συνημμένη αίτηση   και να την υποβάλουν  ηλεκτρονικά μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά  για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας, (σε ένα αρχείο) , στην ακόλουθη διεύθυνση: meligala@otenet.gr  από 29/7/2022 εως 8/8/22

Η  αίτηση πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων :

ΑΙΤΗΣΗ Υ Δ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΙΙ

Πρόσφατες αναρτήσεις