Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.ΟΧ ΑΠΟ ΤΟΝ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ»

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Το ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ» ύστερα από την υπ’ αριθ. 21/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου – την αριθμ. πρωτ. 197399/18.11.2021 απόφαση επικύρωσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου , ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού Δύο (2) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ   ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΤΕ ΒΡΕΦΟΜΗΠΙΟΚΟΜΟΣ

 

1 Πτυχίο ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ ή Π.Σ.Ε

 

Δύο (2)  μήνες
ΠΕ  Εκπαιδευτικό προσωπικό –Φιλόλογο  (Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας & Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών) 1 ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ -Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας & Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Δύο (2)μήνες

(μερική απασχόληση)

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  2. φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους.
  3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ΝΠΔΔ  (Δ/νση: Πλ. Αγίου Ιωάννου-Μελιγαλάς , τηλ: 2724360343) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι η  υπάλληλος κα. Κοτσιλιέρη Αθανασία   κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες , καθώς και στο e-mail του Δήμου : meligala@otenet.gr

Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων της επιχείρησης.

941-2021 ME ADA

AITHΣΗ ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

AITHΣΗ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΔ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

Πρόσφατες αναρτήσεις