Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.ΟΧ, ενός (1) ατόμου για την θέση ΔΕ Βοηθός Βρεφονηπιοκόμου.

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε πληροφορίες για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου , προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για την θέση ΔΕ Βοηθός Βρεφονηπιοκόμου :

Ψ09ΧΟΛΥΝ-4Α7

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα
εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους(όπου απαιτείται)
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που
προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν.
3584/07
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ΝΠΔΔ
(Δ/νση: Πλ. Αγίου Ιωάννου-Μελιγαλάς , τηλ: 2724360343) και αρμόδια για την
παραλαβή είναι υπάλληλος κος Κοντογιαννόπουλος Παναγιώτης , από 27/4/2023
εως 2/5/2023 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πρόσφατες αναρτήσεις