Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΡΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με μερική απασχόληση, συνολικά τριών (3) ατόμων, για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος, του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Οργανισμός Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Οιχαλίας» :
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1 6ΔΛ7ΟΛΥΝ-ΦΕ3
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1 Ω6ΨΜΟΛΥΝ-ΥΗΥ