Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Οιχαλίας

Απόσπασμα από το πρακτικό της με αριθ. 4/2015 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Οιχαλίας, της 10ης του μηνός Ιουνίου του έτους 2015.

 

ΘΕΜΑ: «Περί εισηγήσεως στο Δ.Σ. σχεδίου Κανονισμού χρήσεως κοινοχρήστων χώρων Δήμου Οιχαλίας»

 

Στο Μελιγαλά σήμερα, 10-06-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Μελιγαλά, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Οιχαλίας ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 6637/05-6-2015 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.2690/99 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)…….

12-2015

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print

Δελτία Τύπου