Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΚΛΗΡΟΥ Δ.Ε. ΕΙΡΑΣ”.

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για τον συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΚΛΗΡΟΥ Δ.Ε. ΕΙΡΑΣ” :
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΚΛΗΡΟΥ ΜΕ ΑΔΑΜ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (736ΩΩΞ4-Α72) ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Τ.Κ. ΣΚΛΗΡΟΥ
ΤΕΥΔ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΚΛΗΡΟΥ

Πρόσφατες αναρτήσεις