ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Τ.Κ ΤΣΟΥΚΑΛΑΙΊΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ”

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την διακήρυξη δημοπρασίας  για το έργο  “ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Τ.Κ ΤΣΟΥΚΑΛΑΙΊΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ”: 0.Εξώφυλλο 1.Τεχνική Έκθεση 1.Τεχνική Περιγραφή 2.Προμετρήσεις