ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023-2024”

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ : ATT00125 ATT00128 ATT00131

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΄΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης εντός των ορίων του Δήμου Οιχαλίας»

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για τη διαδικασία ανάθεσης της προμήθειας “ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διενέργεια της «Προμήθειας και τοποθέτηση ηλεκτρολογικού υλικού στο σχολείο της Τ.Κ Αγριλόβουνου».

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για τη διενέργεια της «Προμήθειας και τοποθέτηση ηλεκτρολογικού υλικού στο σχολείο της ΤΚ Αγριλόβουνου» : 1-ΑΠΟΦΑΣΗ-ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΤΕΧΝ-ΠΡΟΔ

Διενέργεια προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ»

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την διενέργεια προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» : 1. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – Τ. Π

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Τελευταία Νέα