Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

Θέσεις για 100 άτομα σε Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση

Από τους Δήμους Καλαμάτας, Οιχαλίας και Δυτικής Μάνης  
Εκατό άτομα αναμένεται να ωφεληθούν με την ένταξή τους στο τοπικό σχέδιο για την απασχόληση «Προτεραιότητα στην απασχόληση», που υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Δίκτυο για την απασχόληση». Στόχος του Τοπικού Σχεδίου είναι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους και η επέκταση δραστηριοτήτων για τους νέους επιστήμονες και τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ.
Το Τοπικό Σχέδιο περιλαμβάνει ένα πλέγμα δράσεων, που αφορούν σε παρεμβάσεις για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των ωφελουμένων, την τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης ή και την υποστήριξή τους για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων σε δυναμικούς τομείς της περιοχής παρέμβασης.
Με την ολοκλήρωση της αποτύπωσης της τοπικής οικονομίας και αγοράς εργασίας, εξελίσσεται η προσέγγιση και επιλογή των ωφελουμένων, η ενίσχυση των προσόντων τους μέσω δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και επιμόρφωσης και η υποστήριξή τους για να καλύψουν επαρκώς τις θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν από επιχειρήσεις ή να δημιουργήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις.
Όλες οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν για τους ωφελούμενους προσαρμόζονται σε συγκεκριμένες ανάγκες των επιχειρήσεων της περιοχής, όπως αυτές καταγράφονται στα πλαίσια του Δικτύου Επιχειρήσεων που δημιουργείται.
Καθ ’ όλη τη διάρκεια του Τοπικού Σχεδίου Δράσης υλοποιείται ένα διακρατικό σχέδιο που περιλαμβάνει επισκέψεις εργασίας σε εταίρους στο εξωτερικό, αλλά και πρόσκληση εμπειρογνωμόνων για μεταφορά τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών.
Επιπλέον, υλοποιείται ένα εκτεταμένο σχέδιο δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης για την ενημέρωση των ανέργων και την ευαισθητοποίηση του παραγωγικού ιστού των Δήμων Καλαμάτας, Οιχαλίας και Δ. Μάνης για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών ενίσχυσης της απασχόλησης και της κοινωνικής αλληλεγγύης.
Τέλος, σε όλη τη διάρκεια του Σχεδίου Δράσης υλοποιούνται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για το Συντονισμό και τη Διαχείριση του Τοπικού Σχεδίου.
Προϋποθέσεις συμμετοχής
Στις δράσεις του Τοπικού Σχεδίου για την Απασχόληση μπορεί να συμμετάσχει δημότης ή κάτοικος των Δήμων Καλαμάτας, Οιχαλίας και Δυτικής Μάνης και ανήκει σε μία από τις τρεις ακόλουθες ομάδες:
-Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού
επιπέδου. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ που δεν
εμπίπτουν στην κατηγορία 2.
-Νέοι επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών) που έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος μετά τις 2 Ιανουαρίου 2011, δεν έχουν ξεπεράσει το 34ο έτος της ηλικίας τους ως την ημερομηνία της έναρξης επιτηδεύματος και το ατομικό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται και όσοι δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία έναρξης επιτηδεύματος.
-Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ για το οικονομικό έτος 2011 (το δε ατομικό πραγματικό ή αντικειμενικό εισόδημά τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000 ευρώ).
Εφόσον πληρούνται οι δύο αυτοί όροι, μπορεί να υποβληθεί αίτηση συμμετοχής για την ένταξη στο Σχέδιο Δράσης.
Επιλογές
Με τη συμμετοχή στο Τοπικό Σχέδιο δίνονται επιλογές για την ένταξη στην αγορά εργασίας, την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, μέσω των εξής δράσεων:
1. Επαγγελματική Συμβουλευτική
2. Επαγγελματική Κατάρτιση
3. Εκπαιδευτική Πρακτική Άσκηση σε Επιχειρήσεις
4. Επιμόρφωση
5. Πιστοποίηση Προσόντων και Δεξιοτήτων
6. Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας
7. Ανάπτυξη Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
8. Δικτύωση (Networking)
9. Διακρατικότητα (Study Visit σε χώρες μέλη της Ε.Ε.)
Το Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση «ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» υλοποιείται από την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Δράση 7: Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» αποτελείται από το Δήμο Καλαμάτας, το Δήμο Οιχαλίας, το Δήμο Δυτικής Μάνης, την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Καλαμάτας «Φάρις», την Αναπτυξιακή Μεσσηνίας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝ.ΜΕΣ.ΑΕ ΟΤΑ), την Εκπαιδευτικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ, την ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ – Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ, το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, τη Σύμβουλοι Διοίκησης, Χρηματοδότησης και Ανάπτυξης ΕΠΕ (A.T. Management ΕΠΕ), τη Βούζας Χρίστος & ΣΙΑ ΕΕ (ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ GR).
Πληροφορίες δίνονται από την εταιρεία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε., τηλ: 2130188500, e-mail: training@kekdiastasi.edu.gr

Πρόσφατες αναρτήσεις