Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 12176/8-9-2014, όμοιας απόφασης Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

Γραφείο Δημάρχου

 

                                           ΑΔΑ : 7ΑΡΧΩΞ4-ΟΓ5

 

 Μελιγαλάς, 24-11-2015

 

Αρ. Πρωτ.:    13828

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 12176/8-9-2014,  όμοιας απόφασης Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων.

  

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  764

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/15-4-2014 «Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ α΄87)
 2. Την υπ’ αριθμ. 15150/15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
 3. Το γεγονός ότι ο Δήμος Οιχαλίας εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ.2,του Ν. 3852/ 2010, αφού αποτελείται από πέντε (5) Δημοτικές Ενότητες και σύμφωνα με τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε (απόφαση 11247-ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β΄),όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 699/Β/20.3.2014) ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 11.228 κατοίκους και επομένως μπορεί να ορισθούν μέχρι πέντε (5) αντιδήμαρχοι.
 4. Τις διατάξεις των παραγράφων 3 περ. ε’ και 3στ. του άρθρου 3 του Ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία, σύμφωνα με την οποία σε δήμους με αριθμό Αντιδημάρχων ως πέντε (5) δικαιούνται αντιμισθίας οι τρεις (3).
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων).
 6. Την αριθ. 45/2014 απόφαση του Πολυμελούς πρωτοδικείου Καλαμάτας, σύμφωνα με την οποία ανακηρύχθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Οιχαλίας κατά τις εκλογές του Μαΐου 2014.
 7. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Οιχαλίας (ΦΕΚ Β΄329/18-2-2013) και τη διάθρωση των Υπηρεσιών του.
 8. Τις Αριθ. Πρωτ. 12176/8-9-2014, 13657, 13679 και 13680/20-11-2015 όμοιες αποφάσεις Δημάρχου.

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 Α) Ορίζει τους παρακάτω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους, δικαιούμενους αντιμισθίας, του Δήμου Οιχαλίας, έως και τις 28/02/2017, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες που άπτονται των παρακάτω θεμάτων:

 1. Τον κ. Τασιόπουλο Ευστάθιο του Γεωργίου, ως Αντιδήμαρχο Ύδρευσης – Άρδευσης – Αποχέτευσης και του μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
 • Την οργάνωση, εποπτεία, το συντονισμό και τον έλεγχο των υπηρεσιών ύδρευσης-άρδευσης- αποχέτευσης.
 • Την ευθύνη συντήρησης και επισκευής των σχετικών δικτύων, των αντλιοστασίων και του μηχανολογικού εξοπλισμού των παραπάνω υπηρεσιών.
 • Την ευθύνη και την εποπτεία της διαχείρισης υλικών, ανταλλακτικών και μηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Την επίβλεψη των συνεργείων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης.
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων. Την αρμοδιότητα αυτή διατηρεί και ο ίδιος ο Δήμαρχος.
 • Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες

Καθώς και τις παρακάτω κατά τόπον αρμοδιότητες των Δημοτικών Ενοτήτων Είρας και Ανδανίας :

 • την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις δημοτικές ενότητες.
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις δημοτικές ενότητες.
 • Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις δημοτικές ενότητες.
 • Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των δημοτικών ενοτήτων.
 1. Τον κ. Κόλλια Αθανάσιο του Νικολάου ως Αντιδήμαρχο Διαφάνειας –Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Πληροφορικής – Περιβάλλοντος – Τουριστικής προβολής – Ηλεκτροφωτισμού – Πρασίνου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες :
 • Την ευθύνη για την ανάπτυξη, επέκταση και βελτίωση των συστημάτων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και τα ζητήματα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 • Την ευθύνη της λειτουργίας της ιστοσελίδας του Δήμου (οργάνωση ιστοσελίδας, πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
 • Ενέργειες για την λειτουργία προγραμμάτων ανακύκλωσης.
 • Ενέργειες και δράσεις για την τουριστική προβολή του Δήμου.
 • Την ευθύνη για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, των πολιτικών ισότητας των φύλων.
 • Πολιτικές και δράσεις που αποσκοπούν στην προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και την ευθύνη συγκρότησης ομάδων εθελοντών.
 • Την εφαρμογή πολιτικών και δράσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
 • Την ευθύνη για την προώθηση της Δια Βίου Μάθησης καθώς και το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων Πολιτισμού.
 • Τη λειτουργία των ΚΕΠ.
 • Την οργάνωση, εποπτεία, το συντονισμό και τον έλεγχο των υπηρεσιών ηλεκτροφωτισμού και πρασίνου.
 • Την ευθύνη συντήρησης, επισκευής και επέκτασης των σχετικών δικτύων.
 • Την ευθύνη λειτουργίας, ελέγχου, επίβλεψης και συντήρησης των παιδικών χαρών.
 • Τον ευπρεπισμό και καλλωπισμό των κοινόχρηστων χώρων, των πλατειών και των Παιδικών Χαρών.
 • Την επίβλεψη των συνεργείων των παραπάνω υπηρεσιών.
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων. Την αρμοδιότητα αυτή διατηρεί και ο ίδιος ο Δήμαρχος.
 • Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες

Καθώς και τις παρακάτω κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Δωρίου :

 • την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
 • Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
 • Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

Β) Αναθέτει στον Αντιδήμαρχο κ. Ηλιόπουλο Ιωάννη του Βασιλείου τις παρακάτω κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Οιχαλίας :

 • την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
 • Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
 • Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

Γ) Στη θέση του κ. Τασιόπουλου ως εντεταλμένου συμβούλου ορίζεται ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μακρυνιώτης Γεώργιος του Κωνσταντίνου με τις ίδιες αρμοδιότητες (Εποπτεία οχημάτων και μηχανημάτων έργων του Δήμου).

 Δ) Ορίζεται εντεταλμένος σύμβουλος ο κ. Μέρμηγκας Γεώργιος του Ιωάννη, με την αρμοδιότητα της εποπτείας των υπηρεσιών Ηλεκτροφωτισμού – Πρασίνου – Παιδικών Χαρών.

 Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 12176/8-9-2014 όμοια απόφαση Δημάρχου.

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους, σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου Οιχαλίας και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Πρόσφατες αναρτήσεις