Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

Βελτίωση υποδομών οδοποιίας Δ.Ε. Μελιγαλά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Ο Δήμος Οιχαλίας προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη μειοδότη για το έργο: «Βελτίωση υποδομών οδοποιίας Δ.Ε. Μελιγαλά» (με Αρ. Μελέτης: 9/2016 π/σμού δαπάνης 15.140,76 €, από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2016, CPV: 45233142-6), το οποίο θα εκτελεστεί με κατεπείγουσα διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, καλεί όσους ενδιαφέρονται και έχουν το δικαίωμα από το νόμο, να καταθέσουν κλειστές οικονομικές προσφορές, μέχρι και την Παρασκευή 16-12-2016 και ώρα 11:00, στο πρωτόκολλο του Δήμου Οιχαλίας, Πλατεία Αγίου Ιωάννου, 24002 Μελιγαλά, Δημαρχείο 1ος όροφος.

Πληροφορίες   : Λάρδα Χρυσούλα
ΤΗΛ.                : 2724360341/2724360325
FAX                  : 2724023477
εmail: chryslarda@1423.syzefxis.gov.gr

Πρόσφατες αναρτήσεις