Υποβολή δικαιολογητικών από τους επιτυχόντες στην κοινωφελή εργασία ΟΑΕΔ στο Δήμο μας.

Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Οιχαλίας Μεσσηνίας, προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την πρόσληψη των επιτυχόντων του Προγράμματος Κοινωφελούς  Απασχόλησης ΟΑΕΔ της Νο 4/2020 Δημόσιας Πρόσκλησης, για λόγους δημόσιας υγείας και για την αποφυγή του συνωστισμού και συγχρωτισμού, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους που τους έχει αποσταλεί το Συστατικό Σημείωμα από τον ΟΑΕΔ, όπως το αποστείλουν με τη σειρά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών και ακολούθως τα κάτωθι δικαιολογητικά εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα λάβουν γνώση,  ηλεκτρονικά στο email meligala@otenet.gr  (μορφή pdf), με θέμα «ΟΑΕΔ 4/2020-Ονοματεπώνυμο επιτυχών/ουσας».

Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η ηλεκτρονική αποστολή, τότε η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται σε κλειστό φάκελο στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή με την ένδειξη «Προς Δήμο Οιχαλίας , Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Πλ. Αγίου Ιωάννου , Μελιγαλάς,      ΤΚ  24002»           .

Α. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Παρακαλούμε τα κάτωθι δικαιολογητικά να είναι σε ευκρινή μορφή:

1) Συστατικό Σημείωμα (που έχει αποσταλεί από τον ΟΑΕΔ)

2) Νομιμοποιητικό έγγραφο της Ταυτότητας (και οι δύο όψεις)

3) Ο αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)

4) Ο αριθμός Μητρώου Κοινωνίας Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

5) Ο αριθμός Μητρώου e-ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)

6) Φωτοαντίγραφο του αριθμού τραπεζικού λογαριασμού IBAN, όπου ο ωφελούμενος να εμφανίζεται υποχρεωτικά ως ο μοναδικός ή ο πρώτος δικαιούχος.

7) Για τους ωφελούμενους που είναι ΑΜΕΑ ή που έχουν τέκνα με αναπηρία (σε ποσοστά και ιδιαιτερότητες που προβλέπονται στις παραγράφους της πρόσληψης), αποστέλλουν την σχετική γνωμάτευση ΚΕΠΑ.

8) Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ σε ισχύ.

9) Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης (πρόσφατης έκδοσης, όχι παλαιότερης των δύο μηνών).

10) Τίτλος Σπουδών και τυχόν πρόσθετα προσόντα ανά ειδικότητα, όπως αυτά περιγράφονται στα παραρτήματα  II και III της Νο 4/2020  Δημόσια πρόσκλησης (επισυνάπτεται το αρχείο προς διευκόλυνσης).

11) Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1989 (όπως αυτή είναι προσυμπληρωμένη  στο επισυναπτόμενο αρχείο) με φυσική υπογραφή.

12) αίτηση (επισυνάπτεται το αρχείο προς διευκόλυνσης)

Προσοχή:

Ο χρόνος απόκτησης των τυπικών προσόντων πρέπει να είναι πριν την 6/7/2020 και τα πρόσθετα προσόντα (άδειες άσκησης επαγγέλματος, βεβαίωσης ή πιστοποιητικά κ.λ.π) πριν τις 3/8/2020.

Β. Πρόσληψη Επιτυχόντων Προγράμματος

Μετά τον έλεγχο που θα διενεργήσει το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, των απαιτούμενων τυπικών προσόντων  – τίτλων σπουδών ανά ειδικότητα καθώς και των πρόσθετών προσόντων, οι επιτυχόντες ωφελούμενοι θα προσληφθούν και θα τοποθετηθούν στις αντίστοιχες Υπηρεσίες του Δήμου εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης – αποστολή των δικαιολογητικών τους.

Οι ωφελούμενοι που δεν θα αποδεχθούν την πρόσληψη τους, θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο email  meligala@otenet.gr, ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του Ν. 1599/1986 με τα πλήρη στοιχεία τους και στην οποία θα δηλωθούν ότι:

«Δεν αποδέχομαι την θέση ειδικότητας ……………………………….. για την οποία έχω επιλεγεί στον Δήμο Οιχαλίας Μεσσηνίας  από την Δημόσια Πρόσκληση 4/2020 ΟΑΕΔ».

Σε κάθε περίπτωση η υποβολή των δικαιολογητικών πρέπει να είναι πλήρης και για τυχόν διευκρινήσεις ή επιπρόσθετες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 2724360324 & 2024360300

Συνημμένα έντυπα:

ΑΙΤΗΣΗ
Δημόσια πρόσκληση
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ 36500 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ 36500 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών είναι να σας έχει αποσταλεί από τον ΟΑΕΔ το συστατικό σημείωμα. Χωρίς αυτό δεν μπορεί να γίνει καμία ενέργεια από την υπηρεσία μας. Συνεπώς όλα τα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται σε ένα email συνοδευόμενα από το συστατικό σημείωμα .

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print

Δελτία Τύπου